Едностаен апартамент

Начална цена: 40407.20 лв. Покажи в EUR

52 кв.м., Банско
УЛ. "ГЛАЗНЕ", КОМПЛЕКС "НЕВИНА 2"

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 15:00
Публикувана на: 06.11.2019 16:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

24.1998/2175.00 ид.ч. кв.м. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.3215 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 m/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с вписан адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Глазне”, целият с площ от 2175 кв. м. /две хиляди сто седемдесет и пет квадратни метра/, при граници /съседи/, поземлен имот № 02676.501.3240, поземлен имот № 02676.501.4113, поземлен имот № 02676.501.4112 и поземлен имот № 02676.501.4111, с номер по предходен план: 3215, квартал: 251, който имот съгласно документ за собственост представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ПАРЦЕЛ VI 3214, 3215, 3324 /шести за имот планоснимачен номер три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/, целият с обща площ от 1536 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и шест/, графически изчислен, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/, в местността „Глазне” по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, при граници и съседи: от изток общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад река Глазне, от север общински парцел III ти /трети/ и от юг УПИ V 3313,3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/ и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ПАРЦЕЛ V 3313, 3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/ в местността "Глазне", по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, целият с обща площ от 676 кв.м. /шестстотин седемдесет и шест/, графически изчислен, при граници и съседи: от изток общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад УПИ VII /парцел седми/, от север УПИ VI 3214,3215,3324 /шести за имоти с планоснимачни номера три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/ и от юг УПИ IV 3240 /четвърти за имот с планоснимачен номер три хиляди двеста и четиридесети/, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.501.3215.1.72 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет, точка, едно, точка, седем, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Глазне”, вх. В, ет. 3, ап. 36, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.3215 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет/, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 52.82 кв.м. /петдесет и две цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 02676.501.3215.1.71, под обекта: 02676.501.3215.1.64, над обекта: няма, който имот съгласно документ за собственост представлява Апартамент №В36 със застроена площ от 52,82 кв.м. ведно с 5,93 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху имота целият с площ от 58,75 кв.м., състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: апартамент № В35, фоайе, стълбище и асансьор, етажен коридор и външни фасадни западни стени на сградата, находящ се на ТРЕТИ ЕТАЖ, КОТА „+ 8,40" /плюс осем цяло и четиридесет стотни/ в Блок „Б" в Жилищна сграда "НЕВИНА 2" с РЗП от 4 418 кв.м., изградена съгласно Разрешение за строеж № 326/10.10.2006г. на Община Банско в УПИ ПАРЦЕЛ VI 3214, 3215, 3324 /шести за имот планоснимачен номер три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/, целият с обща площ от 1536 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и шест/, графически изчислен, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/, в местността „Глазне” по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, при граници и съседи: от изток общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад река Глазне, от север общински парцел III ти /трети/ и от юг УПИ V 3313,3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/ и УПИ ПАРЦЕЛ VI 3313, 3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/ в местността "Глазне", по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, целият с обща площ от 676 кв.м. /шестстотин седемдесет и шест/, графически изчислен, при граници и съседи: от изток общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад УПИ VII /парцел седми/, от север УПИ VI 3214,3215,3324 /шести за имоти с планоснимачни номера три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/ и от юг УПИ IV 3240 /четвърти за имот с планоснимачен номер три хиляди двеста и четиридесети/. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 40 407,20 лв. / четиридесет хиляди четиристотин и седем лева и двадесет стотинки /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262