Производствен имот

Начална цена: 547200.00 лв. Покажи в EUR

1100 кв.м., Борино
с. Борино, общ. Борино

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 14:00
Публикувана на: 07.11.2019 08:51

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 05462.501.890.9 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка осемстотин и деветдесет точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, одобрени със заповед РД-18-34/15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, с административен адрес: с. Борино, п.к. 4824, със застроена площ 1100 /хиляда и сто/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение - промишлена сграда, която съгласно разрешение за строеж № 42/17.12.2009 г. на общ. Борино, одобрени инвестиционни проекти и удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 161/17.05.2016 г. на общ. Борино представлява „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КАРТОФИ И ОГРАДА С ПОРТАЛ“, ВЕДНО с 2339 /две хиляди триста тридесет и девет/ кв.м., идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05462.501.890 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка осемстотин и деветдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, одобрени със заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК - София и изменени със заповед № 18-2358/10.03.2014 г. на Началник на СГКК - Смолян, с административен адрес: с. Борино, пк. 4824, с площ от 3219 /три хиляди двеста и деветнадесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, при съседи на имота с идентификатори: 05462.501.4029 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка четири хиляди двадесет и девет/; 05462.501.9570 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка девет хиляди петстотин и седемдесет/; 05462.501.5067 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка пет хиляди шестдесет и седем/; 05462.501.649 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка шестстотин четиридесет и девет/; 05462.501.4019 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка четири хиляди и деветнадесет/; 05462.501.543 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка петстотин четиридесет и три/, за който със заповед № 91-ТСУ/29.04.2014 г. е отреден УПИ VII - 890 /седми за осемстотин и деветдесети/ в кв. 40 /четиридесети/ по плана на с. Борино, ЗАЕДНО с всички трайни подобрения и приращения в имота и върху сградата.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298