Едностаен апартамент

Начална цена: 52097.04 лв. Покажи в EUR

61 кв.м., Пампорово
к.я. Студенец

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Здравка Костадинова Тонева
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 11:00
Публикувана на: 07.11.2019 09:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.11.1.1.6 (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, едно, точка, едно, точка, едно, точка, шест), представляващ апартамент № А102 ( буква „А“ - сто и две), на едно ниво, разположен на 3 (трети) етаж, съгласно действаща кадастрална карта и регистри на гр. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005г. На ИД на АГКК – София, с площ 61.20кв. м. (шестдесет и едно цяло и двадесет стотни) квадратни метра, с предназначение: Жилище, апартамент, с адрес: гр. Смолян, п.к. 4870, к.к. Пампорово, к.я. Студенец, ет. 3, ап. А102, при граници и съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастрална карта: на същия етаж: обект 67653.11.1.1.7 (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, едно, точка, едно, точка, едно, точка, седем) и 67653.11.1.1.5 (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, едно, точка, едно, точка, едно, точка, пет), под обекта: обект 67653.11.1.1.4 (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, едно, точка, едно, точка, едно, точка, четири), над обекта: обект 67653.11.1.1.12 (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, едно, точка, едно, точка, едно, точка, едно, две), ВЕДНО с 2.051% (две цяло и петдесет и една хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на описаната по-долу сграда и съответните иделани части от правото на строеж върху долуописания недвижим имот, видно от Схема на ожекта № 15-961694-28.12.2018 година на АГКК, СГКК – Смолян, НАХОДЯЩ СЕ в тяло „А“ (буква „А“) в сграда, с идентификатор 67653.11.1.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, едно, точка, едно, точка, едно), представляваща част от строеж „Надстройка“, преустройство и пристройка на съществуваща сграда – хижа „Студенец – втори етап“, к.к. Пампорово, разгъната застроена площ 3308.20 кв.м. ( три хиляди триста и осем цяло и двадесет стотни кв.м.), построена на етап груб строеж, видно от констативен протокол по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ № 663/02.11.2018г., издаден от Община Смолян, която сграда е построена в описания по-долу имот, СГРАДА – ХИЖА „СТУДЕНЕЦ“ (туристически комплекс хижа „Студенец“), състояща се от сграда с идентификатор 67653.11.1.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, едно, точка, едно, точка, едно), представляващ тяло „А“ (буква „А“) и сграда с идентификатор 67653.11.1.3 (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, едно, точка, едно, точка, три), представляващ тяло „В“ (буква „В“) от строеж: „Надстройка, преустройтво и пристройка на съществуваща сграда – хижа „Студенец“, к.к. Пампорово, съгласно одобрени на 28.02.2008г, 08.04.2010г., 13.10.2011г. и 29.09.2016г. ивестиционни проекти и Разрешение за стреож № 68/10.04.2008г. (допълнено на 13.08.2010г., 28.10.2011г. и последно допълнено със Заповед № 24/05.10.2016г.) на Главен архитект при Община Смолян, за собственик на основание извършено строителство и съгласно влязло в сила Решение № 196 от 06.06.2012г. по търг. дело № 109/2011г. по описа на Смолянският окръжен съд, влязло в сила на 19.11.2013г., вписано в Служба по вписванията – Смолян с дв.вх.рег. № 2537/20.12.2013г., вх. рег. № 2567/20.12.2013г., акт № 261, том І, която се намира в ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.11.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, едно, точка, едно) по кадастралната карта на град Смолян, община Смолян, област Смолян, находящ се в местността хижа Студенец, ЕКАТТЕ 67653 (шест, седем, шест, пет, три), одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК град София, целият с площ 4703 кв.м. (четири хиляди седемстотин и три), трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно позлване: За друг вид застрояване, съгласно Скица № 15-270936-02.05.2018г. на АГКК Смолян, при граници и съседи на имота: поземлен имот № 11.25 /едно, едно, точка, две, пет/, поземлен имот № 11.344 /едно, едно, точка, три, четири, четири/, поземлен имот № 11.19 /едно, едно, точка, едно, девет/, поземлен имот № 640.12 /шест, четири, нула, точка, едно, две/, поземелен имот № 640.13 /шест, четири, нула, точка, едно, три/, поземлен имот № 640.18 /шест, четири, нула, точка, едно, осем/ и поземлен имот № 640.3 /шест, четири, нула, точка, три/ и който образува урегулиран поземлен имот І-11.1-Хижа „Студенец“ - За курортно жилищно строителство (първи, за имот едно, точка, едно, отреден за За курортно жилищно строителство), находящ се в квартал 1б (първи, буква „б“) по ПУП-ПРЗ к.т.ядро „Студенец“, курорт Пампорово, одобрен със заповед № РД-02-14-38/24.01.2007г. на МРРБ, измене със Заповед № РД-02-14-1029/11.09.2008г. на МРРБ и решение № 743/07.08.2014г. на Общински съвет гр. Смолян, при съседи на урегулирания поземлен имот: от две страни – улична регулация, УПИ V-1, 110001 за писта и подземен паркинг, УПИ ІІ 640.18 Курортно жилищно строителство, видно от Скица № 15-270936-02.05.2018г. На АГКК Смолян с нанесена регулация под № 382/18.09.2018г. от Община Смолян.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Здравка Костадинова Тонева
Служебен номер: 916
Телефон: 0879 99 88 80 0301 621 21
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, бул. България №20А, вх.А, ет.5, оф.12
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Здравка Костадинова Тонева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298