Магазин

Начална цена: 90400.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., ПЛЕВЕН
ж.к.Сторгозия

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 21.01.2020 09:00
Публикувана на: 07.11.2019 15:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 795/2019г. с Изх. № 49584/ 07.11.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.12.2019г. до 17.00 часа на 20.01.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ТАНЯ ПЕТКОВА БАЙКОВА и ИВАНКА ПЕТКОВА БАЙКОВА, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ „Хранителен магазин“, с придаден към него магазин „Детски дрехи и парфюмерия“, находящ се в град Плевен, в жилищен комплекс „Сторгазия“, представляващ ДЯЛ III /трети/ - обособена част от бивш магазин „Огоста“, понастоящем „Търговски център“ на основание одобрен от Община Плевен на 08.05.2006г. Инвестиционен проект, със застроена площ от 80,01кв.м. /осемдесет цяло и една стотни квадратни метра/, състоящ се от: ТЪРГОВСКА ЗАЛА с площ 63,11 кв.м. /шестдесет и три цяло и единадесет стотни квадратни метра/, ДВА СКЛАДА с площ от 13,80 кв.м. /тринадесет цяло и осемдесет стотни десетохилядни квадратни метра/, предверие и тоалетна с площ 3,10 кв.м. /три цяло и десет стотни квадратни метра/, рампа с площ от 2,00 кв.м. /два квадратни метра/, при съседи на търговския обект: от север - улица, от запад – улица, от юг - дяп II- магазин „Промишлени стоки“, от изток-коридор и дял IV – магазин „Бебе“, дял V - „Магазин за дрехи“, дял VI - „Магазин за детско облекло“, заедно с припадащите ce на търговския обект 35,80 % /тридесет и пет цяло и осемдесет стотни процента/ идеални части от общите части на търговския център, съответстващи на 33,88 кв.м. /тридесет и три цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, както и припадащата се на търговския обект идеална част от правото на строеж на сградата, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №VI/шести/, квартал 703/седемстотин и три/, по плана на град Плевен, при съседи по доказателствен документ на целия търговски обект: изток - улица, запад - жилищен блок №21 /двадесет и едно/, север - улица, юг - жилищен блок №48 /четиридесет и осем/ и при съседи съгласно скицата: от север – улица, от запад-улица и УПИ I - за жилищно строителство, от юг - улица, жилищен блок № 48, жилищен блок № 48а, УПИ VIII - за обществено жилищно строителство и от изток - улица и УПИ VII - за озеленяване, съгласно описанието по доказателствен нотариален акт, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със Заповед №РД-18-56/18.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.655.226.1.11 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и пет, точка, двеста двадесет и шест, точка, едно, точка, единадесет/, с адрес на имотa: град Плевен, ж.к. „Сторгозия“, етаж 1, който самостоятелен обект се намира в Сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.655.226 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и пет, точка, двеста двадесет и шест/, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, целият с посочена в документа площ от 80,01 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с идентификатор 56722.655.226.1.10, под обекта – няма, над обекта – няма. Стар идентификатор 56722.655.226.1.6 и 56722.655.226.1.7. При оглед и опис на имота е констатирано, че към обекта са приобщени допълнителни площи от съседни СОС и част от общ коридор. По пода на обекта се виждат местата, на които е имало преградни зидове и преградна алуминиева витрина. Оценена и изнесена на публична продан е само площа по документи за собственост. Обекта функционира като хранителен магазин, с наемател ЕТ“Тихомир Дамянов 97“. - при първоначална цена – 90 400 лева /деветдесет хиляди и четиристотин лева/ Данъчната оценка на целият недвижим имот е 55 212.80 лв. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 7 акт №142/2006г., подновяване том 6 акт №163/2016г. в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана том 2 акт №102/2011г., в полза на „ЕКСПРЕСБАНК“АД по ид №78/2011г., на ЧСИ Иван Стръмски рег.№870 Ст.Загора; възбрана том 3, акт №165/2018г., в полза на „ОББ“АД на ЧСИ Надежда Вангелова по ид№20188140400367; възбрана том 2 акт №27/2019г., в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД по изп.дело №20198150400795, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки ден на посочен адрес в гр. Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20198150400795 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 21.01.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 07.11.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262