Магазин

Начална цена: 57280.00 лв. Покажи в EUR

38 кв.м., ПЛЕВЕН
ул. „Цар Борис III" № 12

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 21.01.2020 09:00
Публикувана на: 07.11.2019 16:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1389 / 2014г. с Изх. № 49565/ 07.11.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.12.2019г. до 17.00 часа на 20.01.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижм имот принадлежащ на НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ПЕТКОВ и ДОБРИНКА БОРИСОВА ПЕТКОВА, а именно: МАГАЗИН № 44 /четиридесет и четири/, находящ се в гр. Плевен, в построената сграда „ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС" на улица „Цар Борис III" № 12 /дванадесет/, на първи етаж, кота + 4.00, със застроена площ от 37,50 кв.м. /тридесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседи: от изток - магазин № 45; от запад - магазин № 43; от север - ул. „Цанко Церковски"; от юг - коридор; отгоре - магазин № 62 и коридор; отдолу - магазин № 28 и коридор, ЗАЕДНО с припадащите се 0,73 % /нула цяло и седемдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 22,94 кв.м. /двадесет и две цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, и 0,73 % /нула цяло и седемдесет и три стотни процента/ идеални части от правото на строеж на сградата, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен, с административен адрес улица „Цар Борис III" № 12, съставляващ УПИ № IX - 5014, 5015 /девети римско - за имоти пет хиляди и четиринадесет, пет хиляди и петнадесет арабско / в квартал 370 /триста и седемдесет/ по подробния устройствен план на гр. Плевен, целият Урегулиран поземлен имот с площ от 2 023,60 кв.м. /две хиляди двадесет и три цяло и шестдесет отни квадратни метра/, при съседи на УПИ: улица „Цар Борис III"; улица; УПИ № I /първи римско/ и УПИ № VIII /осми римско/, който имот съгласно схема №15-306106/29.08.2014г., представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.1001.1.44 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, хиляда и едно, точка, едно, точка, четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД - 18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменени със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Цар Борис III" № 12 /дванадесет/, ет. 1, който Самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор 56722.659.1001 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, хиляда и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 37,50 кв.м. /тридесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обекти с идентификатори 56722.659.1001.1.43 и 56722.659.1001.1.45; под обекта - обект с идентификатор 56722.659.1001.1.28; над обекта - обекти с идентификатори 56722.659.1001.1.63 и 56722.659.1001.1.62; -при първоначална цена -57 280 лева /петдесет и седем хиляди двеста и осемдесет лева/ Данъчната оценка за имота е 53 314.90 лв, съгласно удостоверение на МДТ Плевен. Тежести за имота: договорна ипотека том 14, акт №2/2007г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, подновяване/новиране на договорна ипотека том 13, акт №127/2017г.; възбрана том 5, акт №9/2014г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС- Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочени адреси при управителя Николай Кръстев. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело Изп. дело № 20148150401389/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 21.01.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 07.11.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279