Етаж от къща

Начална цена: 59600.00 лв. Покажи в EUR

78 кв.м., ПЛЕВЕН
улица „Берковица“ №29, етаж 2

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 21.01.2020 09:00
Публикувана на: 07.11.2019 16:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1012/2019г. с Изх. № 49606/ 07.11.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.12.2019г. до 17.00 часа на 20.01.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ПЛАМЕН ПАРАШКЕВОВ КОЦЕВ, трето лице ипотекарен длъжник, за задължение на СЛАВЧО ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ, а именно: ½ /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №VIII – 459 /осми за имот с планоснимачен номер четиристотин петдесет и девет/, в квартал 554 / петстотин петдесет и четири/, по плана на град Плевен, община Плевен, област Плевен, с площ от 300.00 кв.м. /триста квадратни метра/, с административен адрес град Плевен, община Плевен, област Плевен, улица „Берковица“ №29 /двадесет и девет/, ВЕДНО с II /втория/ етаж от ДВУЕТАЖНА ФАМИЛНА КЪЩА с площ от 78.00 кв.м. /седемдесет и осем квадратни метра, КАКТО и ½ /една втора/ идеални части от общите части на къщата и сервизните помещения – ТАВАН и МАЗА,при граници на имота: улица „Берковица“, УПИ IX – 460 на Пламен Лазаров Иванов, УПИ X – 447 на Георги Петров Николов, УПИ XII – 448 на Стоян Георгиев Йотов и УПИ VII – 458 на Маргарита Димитрова Вълчева, съгласно описанието по доказателствен нотариален акт, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със Заповед №РД-18-56/18.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, представлява поземлен имот с идентификатор 56722.656.85 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и шест, точка, осемдесет и пет/, с адрес на поземления имот: град Плевен, улица „Берковица“ №29, целият с площ от 305.00 кв.м. /триста и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, при съседи имоти с идентификатори: 56722.656.89; 56722.656.86; 56722.656.84; 56722.656.83; 56722.656.88, ЗАЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.656.85.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и шест, точка, осемдесет и пет, точка, едно, точка, две/, находящ се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, с адрес: град Плевен, улица „Берковица“ №29, етаж 2, апартамент №2, който самостоятелен обект се намира в сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.656.85/петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и шест, точка, осемдесет и пет/, който обект е със застроена площ – няма данни, брой нива на обекта: 1/едно/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56722.656.85.1.1, над обекта:няма. - при първоначална цена – 59 600 лева /петдесет и девет хиляди и шестстотин лева / Данъчната оценка за имота е в размер на 19 033.60 лв., съгласно удостоверение на МДТ гр.Плевен. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 7, акт №124/2007г., в полза на взискателя „ОББ“ АД, подновяване/новиране том 6, акт №120/2017г.; възбрана том 4, акт №148/2009г., в полза на „ОББ“АД; възбрана том 1, акт №44/2010г., в полза на „ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ“ЕАД; възбрана том 6, акт №169/2010г., в полза на „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ЕАД; възбрана том 2, акт №50/2019г., в полза на „ОББ“АД по изп.д.№20198150401012, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20198150401012 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 21.01.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 07.11.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262