Заведение

Начална цена: 180000.00 лв. Покажи в EUR

525 кв.м., ПАЗАРДЖИК
ул. Константин Величков № 12, ет. -1

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Тодор Иванов Луков
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 16:00
Публикувана на: 07.11.2019 16:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20118200402557, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.334.4.64 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, три, три, четири, точка, четири, точка, шест, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, а по акт за собственост: източната част от сутерена, обособен като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, съгласно одобрен архитектурен проект от 30.07.2007 г. на Главния архитект на Община Пазарджик и означен като Обект 1 (едно) – дискотека, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. „Константин Величков” № 12, ет. - 1, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 525,00 кв. м. (петстотин двадесет и пет квадратни метра), със съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 55155.503.334.4.20; 55155.503.334.4.45; 55155.503.334.4.17; 55155.503.334.4.18; 55155.503.334.4.16; 55155.503.334.4.15; 55155.503.334.4.14; 55155.503.334.4.13; 55155.503.334.4.12; 55155.503.334.4.11; 55155.503.334.4.10; 55155.503.334.4.9; 55155.503.334.4.8; 55155.503.334.4.7; 55155.503.334.4.6; 55155.503.334.4.5; 55155.503.334.4.19, а по акт за собственост при съседи: изток – стоматологична поликлиника, запад – коридор и стълбище, север – улица тупик, юг – ул. ”К. Величков”, който СОС се намира в сграда с идентификатор 55155.503.334.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, три, три, четири, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. „Константин Величков” № 12, със застроена площ 1066 кв.м. /хиляда шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи – 3 /три/, предназначение – сграда за търговия, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.334 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, три, три, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. „Константин Величков” № 12, площ: 1096 кв. м. (хиляда и деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, номер по предходен план: 10582, квартал: 273, парцел: XII, при съседи: 55155.503.9554, 55155.503.333, 55155.503.9602, 55155.503.335, а по акт за собственост: дворно място, съставляващо част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII (дванадесети) - аптечен комплекс с площ от 1121,62 кв. м. (хиляда сто двадесет и един кв. метра и шестдесет и два кв. дециметра) - по цифров модел, от който имот деактуваната площ е 1096,24 кв. м. (хиляда деветдесет и шест кв. метра и двадесет и четири кв. дециметра), кад. р-н  № 503 (петстотин и три), квартал 273 (двеста седемдесет и три) по плана на гр. Пазарджик на ул. ”Константин Величков” № 12 (дванадесет), ЕКАТТЕ 55155 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет), при граници: от изток – УПИ XI – стоматологична клиника, от запад – поз. имот 335, от север – улица тупик, от юг – улица, ведно с ½ (една втора) идеална част от стълбище с площ от 60,71 кв. м. (шестдесет цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра) и 113,35 кв. м. (сто и тринадесет цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра) от общите части на сграда с идентификатор 55155.503.334.4, както и 196,22 кв. м. (сто деветдесет и шест цяло двадесет и две стотни квадратни метра) идеални части от дворното място, върху което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 55155.503.334. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 180 000,00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 485, ал. 4 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.

ЧСИ

Име: Тодор Иванов Луков
Служебен номер: 820
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Иванов Луков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3924
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298