Парцел

Начална цена: 200000.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Бели Искър
местност Белия Камък

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 09:00
Публикувана на: 08.11.2019 09:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03441.1.1502 /нула три хиляди четиристотин четиридесет и едно, точка, едно, точка, хиляда петстотин и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бели Искър, община Самоков, област София, одобрени със Заповед РД-18-55/01.04.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Бели Искър, местност "Белия камък", с площ от 3000 кв.м. /три хиляди кв.м./, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор: 03441.1.1315, 03441.1.1424, с номер по предходен план: 000460 /нула-нула-нула-четири-шест-нула/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 65231.920.262 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно, точка, деветстотин и двадесет, точка, двеста шестдесет и две/, 03441.1.1323 /нула три хиляди четиристотин четиридесет и едно, точка, едно, точка, хиляда триста двадесет и три/, 03441.1.1491 /нула три хиляди четиристотин четиридесет и едно, точка, едно, точка, хиляда четиристотин деветдесет и едно/, който недвижим имот, съгласно доказателствените нотариални актове за собственост е идентичен с поземлен имот №000686 /нула-нула-нула-шест-осем-шест/, представяващ пасище, мера, девета категория, с площ от 1 000 /хиляда/ кв.м., находящ се в землището на село Бели Искър, община Самоков, София-област, местността "Солище", ЕКАТТЕ: 03441 /нула-три-четири-четири-едно/, при граници и съседи по скица: имот № 000128 /нула-нула-нула-сто двадесет и осем/ - пасище, мера на земи по член 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000460 /нула-нула-нула-четиристотин и шестдесет/ - пасище на наследници на Костадин Иванов Костов, имот № 000442 /нула-нула-нула-четиристотин четиридесет и две/ - местен път на община - гр. Самоков, кметство с. Бели Искър и с поземлен имот № 000460 /нула-нула-нула-четиристотин и шестдесет/, представляващ пасище, мера, девета категория, с площ от 2 000/две хиляди/ кв.м., находящ се в землището на село Бели Искър, община Самоков, София-област, местността "Белия камък", ЕКАТТЕ: 03441 /нула-три-четири-четири-едно/, при граници и съседи по скица: имот № 000128 /нула-нула-нула-сто двадесет и осем/ - пасище, мера, землищна граница на земи по член 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000442 /нула-нула-нула-четиристотин четиридесет и две/ - местен път на община Самоков, кметство Бели Искър, имот № 000686/нула-нула-нула-шестстотин осемдесет и шест/ - пасище, мера на Валентин Денчев Денев и други.

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 273