Гараж

Начална цена: 16380.00 лв. Покажи в EUR

40 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 09:00
Публикувана на: 08.11.2019 10:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 17.01.2018 г., собственост на Елиза Емилова Нотева, с адрес: гр. София, Столична община – район „Сердика“, ул. „Охрид“ № 73-75 /седемдесет и три тире седемдесет и пет/, ет. -1 /минус едно/, находящи се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.512.317 /шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, две, точка, три, едно, седем/, посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма, при съседи на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 68134.512.317.1.32, 68134.512.317.1.31, 68134.512.317.1.30, 68134.512.317.1.29, 68.134.512.317.1.28 и 68134.512.317.1.27, а именно: А) Гараж № 11 /единадесет/, със застроена площ от 40.12 /четиринадесет цяло и дванадесет стотни/ кв. м., при съседи: изток – гараж № 12, запад – гараж № 10, север – абонатна станция, юг – подземна улица, заедно с 6.85 % /шест цяло осемдесет и пет стотни процента/ идеални части, равняващи се на 19.32 /деветнадесет цяло и тридесет и две стотни/ кв. м. от общите части на подземните гаражи и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, описано по-долу. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 16 380.00 лв. /шестнадесет хиляди триста и осемдесет лева/. Б) Гараж № 12 /дванадесет/, със застроена площ от 48.28 /четиридесет и осем цяло двадесет и осем стотни/ кв. м., при съседи: изток – калканм запад – гараж № 11, север – мазе № 9 и коридор, юг – подземна улица, заедно с 8.24 % /осем цяло двадесет и четири стотни процента/ идеални части, равняващи се на 23.24 /двадесет и три цяло двадесет и четири стотни/ кв. м. от общите части на подземните гаражи и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, описано по-долу. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 19 800 лв. /деветнадесет хиляди и осемстотин лева/, които гаражи се намират в общия гараж, находящ се на сутеренния етаж на описаната по-горе сграда, състоящ се от гаражи на сградата и, който гараж съгласно схема № 15-385133/07/09/2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, представлява обект с идентификатор 68134.512.317.1.33 /шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, две, точка, три, едно, седем, точка, едно, точка, три, три/ с предназначение: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/. Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 134, том 15, дело № 15921/2012г., Договорна ипотека акт № 196, том 28, дело № 47865/2015 г. и възбрана акт № 26, том 21, вх. № 82399 от 05.12.2017 г. в полза на взискателя- „Уникредит булбанк” АД за сумата от 112500 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 14.10.2015 г. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 13.12.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 12.11.2019 г. и завършва на 12.12.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел: 0700 20844. За пазач на имота е определен Емил Любомиров Нотев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440404773. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 13.12.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 16.10.2019г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298