Магазин

Начална цена: 63600.00 лв. Покажи в EUR

82 кв.м., СВИЩОВ
ул. 33-ти Свищовски полк № 4, вх АБ № 4

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Мария Георгиева Глушкова
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 00:00
Публикувана на: 08.11.2019 10:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН № 1 /едно/ със застроена площ от 81,83 кв.м (осемдесет и един кв.м и осемдесет и три кв.см), находящ се в град Свищов, ул. 33-ти Свищовски полк № 4 (четири), вход АБ № 4 (букви А и Б номер четири/ - партер, състоящ се от търговско помещение, склад със санитарен възел, ведно с 2.48 % (две цяло четиридесет и осем стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, който магазин е построен в Урегулиран поземлен имот – I (римско първи) в квартал 77 (седемдесет и седем) по ПУП на град Свищов, а съгласно Кадастрална карта с данни от КРНИ на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4808.1.11 (шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест точка седемстотин и две точка четири хиляди осемстотин и осем точка едно точка единадесет), гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г./ 12.02.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед на изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Свищов, п.к. 5250, ул. 33-ти Свищовски полк № 4, вх АБ 4, ет 0, обект 1. Самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4808. Предназначение на самостоятелни обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Посочената в документа площ: 81,83 кв.м (осемдесет и един кв.м и осемдесет и три кв.сантиметра), Прилежащи части: 2.48 % ид.части от общите части на сградата. Ниво: 1 . Съседни самостоятелни обекти в сграда: На същия етаж: 65766.702.4808.1.10, Под обекта: няма, Над обекта: 65766.702.4808.1.2, 65766.702.4808.1.1 УПИ I, кв 77 по ПУП на гр. Свищов е собственост на Община Свищов, съгл АЧОС № 1141/15.10.2003 г.

ЧСИ

Име: Мария Георгиева Глушкова
Служебен номер: 730
Телефон: 062 - 605082
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No 13
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://m-glushkova.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Георгиева Глушкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279