Ателие, Таван

Начална цена: 135200.00 лв. Покажи в EUR

77 кв.м., СОФИЯ
град София, ж.к. "Младост 2", бл. 246, вх. 2, ет. 7, ателие 12

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Уляна Колева Димоларова
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 09:30
Публикувана на: 08.11.2019 10:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АТЕЛИЕ № 12 (дванадесет), находящо се в град София, Столична община, Район „Младост“, жилищен комплекс „Младост -2 (втора част)“, в сградата на ЖСК „Ренесанс -4 (четири)“ - блок № 246 (двеста четиридесет и шест), вход 2 (две), на VII (седми) етаж, II (второ) подпокривно ниво – кота + 17.10 (плюс седемнадесет цяло и десет стотни) метра, състоящо се от едно самостоятелно работно помещение, работно помещение с чайна, баня-тоалетна, тоалетна и две тераси, със застроена площ от 77.37 (седемдесет и седем цяло и тридесет и седем стотни) квадратни метра, от които 73.39 (седемдесет и три цяло и девет стотни) квадратни метра с нормална височина и 3.98 (три цяло и деветдесет и осем стотни) квадратни метра с височина под 1.50 (едно цяло и петдесет стотни) метра, при граници и съседи на ателието: от изток – ателие № 11 (единадесет) на Георги Йончев Цветков и двор, от запад – ателие № 13 (тринадесет) на Любомир Пешев Петков и коридор, от север – ателие № 13 (тринадесет) на Любомир Пешев Петков и коридор и от юг – двор, заедно с МАЗЕ № 32 (тридесет и две), находящо се в сутерена на вход 2 (две) на сградата – кота – 3.26 (минус три цяло и двадесет и шест стотни метра), със застроена площ на мазето от 4.66 (четири цяло и шестдесет и шест) стотни квадратни метра, при граници и съседи на мазето: от изток – коридор, от запад – калкан с вход 1 (едно) на сградата, от север – мазе № 33 (тридесет и три) на Любомир Пешев Петков и от юг – мазе № 31 (тридесет и едно) на Георги Йончев Цветков, заедно с 2.401 % (две цяло и четиристотин и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на вход 2 (две) на сградата (без подземните гаражи) и 2.334 % (две цяло и триста тридесет и четири хилядни върху сто) идеални части от урегулирания поземлен имот (УПИ), в който е построен вход 2 (две) на сградата, целият урегулиран поземлен имот с площ от 1 214 (хиляда двеста и четиринадесет) квадратни метра, находящ се в град София, район „Младост“, в жилищен комплекс „Младост – 2 (втора) част“, съставляващ по скица УПИ XIII-1382 (тринадесети, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста осемдесет и две) от квартал 1 (едно) по плана на град София, жилищен комплекс „Младост – 2 (втора) част“, утвърден със Заповеди № РД-50-09-283 от 27.10.1989 г., № РД-09-50-187 от 17.05.1996г., № РД-06-354 от 21.10.2003г., № РД-06-424 от 22.12.2003г. № РД-06-284 от 03.08.2004г., при граници по скица: улица – тупик, УПИ XV-1382, УПИ XIV-1391, улица, поземлен имот с пл. № 1568 и УПИ VIII-1389, което Ателие представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4091.5825.2.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Недвижимият имот е с адрес: град София, район „Младост“, ж.к. „Младост 2“, бл. 246, вх. 2, ет. 7, ателие 12; самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.5825; предназначение: Ателие за творческа дейност; брой нива на обекта: 1; посочена площ – 87.33 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.4091.5825.2.53, 68134.4091.5825.2.55; Под обекта: 68134.4091.5825.2.50, 68134.4091.5825.2.49; Над обекта: няма; Стар идентификатор – 68134.4091.452.2.54.

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Уляна Колева Димоларова
Служебен номер: 858
Телефон: 02 - 9516069
E-mail: [email protected]
Адрес: София, гр. София, ул. Алабин 46, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.hhd.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Уляна Колева Димоларова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298