Магазин

Начална цена: 122400.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 09:00
Публикувана на: 08.11.2019 10:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 03.08.2016 г., собственост на ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА и „АЧИКО“ ЕООД, а именно: МАГАЗИН № 1, находящ се в град София, Столична община, район „Лозенец”, кв. „Лозенец”, на ул. „Васил Кирков” № 5, на партера, със застроена площ 79,53 кв.м, при граници (съседи): от изток – проход, от запад – калкан, от север гараж № 2 и стълбище и от юг – ул. „Васил Кирков”, заедно с принадлежащите му избено складово помещение, разположено под магазина, без посочен номер по доказателствен нотариален акт, със застроена площ от 56,31 кв.м., при граници (съседи): от изток – калкан, от запад – склад, от север- коридор, мазе № 10 и стълбище и от юг – ул. „Васил Кирков”, както и 11,41% идеални части от общите части на сградата (съгласно проектосметната документация на строителя) и от отстъпеното право на строеж върху дворното място, в което е изградена сградата, цялото на площ 330 кв.м., съставляващо по доказателствен нотариален акт урегулиран поземлен имот (парцел) XXIX-36 от квартал 173А по плана на гр. София, местността „Лозенец”, при съседи на мястото: ул. „Васил Кирков” и урегулирани поземлени имоти (парцели) IV-34, V-35, XXVII- 37, XXX-32, 33, всички от същия квартал. 2) СКЛАД № 1 разположен на сутеренния етаж на гореописаната сграда със застроена площ от 40,48 кв.м. (четиридесет цяло и четиридесет и осем квадратни метра), при съседи: от изток – склад, от запад – калкан, от север – машинно помещение и от юг – ул. „Васил Кирков”, заедно с 3,40% (три цяло и четиридесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от отстъоеното право на строеж върху дворното място, подробно описано по-горе. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 91, том III, вх. рег. № 279083 от 20.04.2004 г. в полза на „Прокредит Банк“ АД, Договорна ипотека № 127, том XIII, вх. рег. № 17770 от 06.04.2006 г. в полза на „Обединена българска банка“ АД; Договор за продажба на търговско предприятие № 203, том XXVII, вх. Рег. № 599352/31.10.2007г. /недействителна по отношение на ипотекарния кредитор „Обединена българска банка“ АД; Възбрана № 38, том V, вх. рег. № 8362 от 27.02.2014 г. по описа на ЧСИ Стоян Якимов в полза на „Обединена българска банка“ АД за сумата от 52490.00 лв. – главница, ведно със законната лихва, считано от 30.10.2013 г.; Възбрана № 141, том X, вх. рег. № 34883 от 14.06.2016 г. по описа на ЧСИ Стоян Якимов в полза на „Обединена българска банка“ АД, за 80636.51 евро– главница, ведно със законната лихва считано от 31/03/2016 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 122 400 лв. /сто двадесет и две хиляди и четиристотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, като започва на 12.11.2019г. и завършва на 12.12.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел. 0700/ 20844. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, BG27UBBS80025070472430, BIC КОД: UBBSBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440401877. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 13.12.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 04.11.2019 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298