Други

Начална цена: 0.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., РАЗЛОГ

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 13:00
Публикувана на: 08.11.2019 13:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: I. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в обект: „Ваканционно селище" /секции А,В,С,D, E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград. 1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.3.4. Описание по стар идентификатор:ЗАЛА ЗА ФИТНЕС 2, Начална цена 33 040лв. /тридесет и три хиляди и четиридесет лева./ 2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.3.2, Описание по стар идентификатор:ПЕРАЛНЯ, Начална цена 3 440лв./три хиляди четиристотин и четиридесет лева./ 3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.3.3, Описание по стар идентификатор:ЗАЛА ЗА ФИТНЕС 1, Начална цена 45 840лв. /четиридесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет лева./ 4). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.1.29. Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № 102, Начална цена 18 160лв. /осемнадесет хиляди сто и шестдесет лева./ 5). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.1.26. Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № 99, Начална цена 28 320лв./двадесет и осем хиляди триста и двадесет лева./ 6). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.1.28, Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № 101, Начална цена 20 160лв. /двадесет хиляди сто и шестдесет лева./ 7). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.2.19, Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № 103, Начална цена 18 000лв. /осемнадесет хиляди лева./ 8). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.2.20, Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № 104, Начална цена 17 200лв. /седемнадесет хиляди и двеста лева./ 9). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.4.33. Административен адрес: гр. Разлог," Кукурево ", вх.6 Д, ет.5. ап.110 А Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ № 110А, Начална цена 9 200лв. /девет хиляди и двеста лева./ 10). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.4.27. Административен адрес: гр. Разлог, " Кукурево ", вх.6 Д, ет.4, ап.95 Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ № 95, Начална цена 18 320лв. /осемнадесет хиляди триста и двадесет лева./ Подробно описание на сгради с идентификатори 61813.527.28.1, 61813.527.28.2, 61813.527.28.3 и 61813,527.28.4, в конто са изградени гореописаните обекти: Сградите са пет етажни, масива конструкция, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни стени. Покривът на сградите е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с външна топлоизолация, частично минерална мазилка, частично дървена обшивка, частично облицовка от цепен камък. Същите са изградени в поземлен имот с идентификатор 61813.527.28 и представляват по удостоверение за въвеждане в Експлоатация „Ваканционно селище" /секции А,В,С,D,Е/. Незастроената част от поземления имот е с напълно изградена вертикална планировка с изградени вътрешни обслужващи улици, паркинг и алеи, оформени зелени ПЛОЩИ и водно огледало. Има монтирано районно осветление и поливна система. Поземленият имот е в непосредствена близост до главния вход на „Пирин голф клуб". ІІ. САМОСТОЯТЕЛИ ОБЕКТИ, находящи се във "ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ секции 1, 2, 3, 4 и 5 " - средно етажно застрояване в описания имот, м. „ Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП – 1496,90кв.м., обща РЗП - 8 802,33 кв.м., съгласно Разрешение за строеж № 87/27.07.2006г. и „ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС секции 6, 7 и 8/'" - средно етажно застрояване в описания имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП -1 388,49 кв.м., обща РЗП -5 737,17кв.м., съгласно Разрешение за строеж №170/23.11.2006г. и одобрен архитектурен проект от 27.07.2006 г. от гл. Архитект на общ. Разлог, представляващо Ваканционно селище "ПИРИН СЮИТС", състоящо се от осем секции, изграден в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 61813.527.21 (стар идентификатор № 527021), находящ се в землището на гр. Разлог община Разлог, област Благоевград по кадастралната карта, одобрена със заповед №РД-8-33 на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра с площ 9 000,00кв.м., с начин на трайно предназначение -урбанизирана територия и начин трайно ползване - за друг курортно-рекреационен обект, местност „КУКУРЕВО", при съседи: имот с ид.61813.527.763, имот с ид. 61813.527.426, имот с ид. 61813.527.764, имот с ид. 61813.526.423. 1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.5. Административен адрес: гр. Разлог, " КУКУРЕВО ", ет. 1, ап. 15 Начална цена 13 120лв. /тринадесет хиляди сто и двадесет лева./ 2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.9, Административен адрес: гр. Разлог. " КУКУРЕВО ", ет. 2, ап. 40 Начална цена 12 204лв. /дванадесет хиляди двеста и четири лева./ 3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.1. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО", ет. 1,ап. 11 Начална цена 20 480лв. /двадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева./ 4). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.2, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет. 1, ап. 12 Начална цена 21 440лв./двадесет и една хиляди четиристотин и четиридесет лева./ 5). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.3, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 1, ап. 13 Начална цена 20 656лв. /двадесет хиляди шестстотин петдесет и шест лева./ 6). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.7, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 2, ап. 38 Начална цена 21 440лв. /двадесет и една хиляди четиристотин и четиридесет лева./ 7). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.11,Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 3, ап. 63 Начална цена 20 480лв. /двадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева./ 8). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.14, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 3, ап. 66 Начална цена 12 204лв. /дванадесет хиляди двеста и четири лева./ 9). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатори 1813.527.21.1.15, Начална цена 13 120лв. /тринадесет хиляди сто и двадесет лева./ 10). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.16, Административен адрес: гр. Разлог, “КУКУРЕВО ", ет. 4, ап. 88 Начална цена 23 040лв. /двадесет и три хиляди и четиридесет лева./ 11). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.19, Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", ет. 4, ап. 90 Забележка: АПАРТАМЕНТЬТ е тип МЕЗОНЕТ№90 на Две нива Начална цена 17 837лв. /седемнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева./ 12). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.8, Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО „, ет. 2, ап. 39 Начална цена 20 640лв. /двадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева./ 13). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.10, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 2, ап. 41 Начална цена 13 120лв. /тринадесет хиляди сто и двадесет лева./ 14). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.23. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, обект Магазин Начална цена 14 864лв. /четиринадесет хиляди осемстотин шестдесет и четири лева./ 15). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.24, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, обект Магазин Начална цена 9 840лв. /девет хиляди осемстотин и четиридесет лева./ 16). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.25, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО а, ет. 0, обект Магазин Начална цена 13 440лв. /тринадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева./ 17). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.28, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, обект Магазин Начална цена 8 918лв. /осем хиляди деветстотин и осемнадесет лева./ 18). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.27, Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", ет. 0, обект Магазин Начална цена 19 840лв. /деветнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева./ 19). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.26. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, обект Магазин Начална цена 8 800лв. /осем хиляди и осемстотин лева./ 20). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.4, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“ ет. 1, ап. 14 Начална цена 12 674лв. /дванадесет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева./ 21). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.29, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0 /Техническо помещение/ Начална цена 480лв. /четиристотин и осемдесет лева./ 22). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.1.21, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.4, ап. 91 и САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор:61813.527.21.1.22, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 91 Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №91 на Две нива. Начална цена 56 800лв. /петдесет и шест хиляди и осемстотин лева./ 23). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор:61813.527.21.1.17,Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", ет.4, ап. 89 и САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.1.18, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 89 Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №89 на Две нива. Начална цена 66 498лв. /шестдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем лева./ 24). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.73, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет. 3, ап. 86, 1-ви подпокр.ет. Начална цена 24 240лв. /двадесет и четири хиляди двеста и четиридесет лева./ 25). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.28, Административен адрес: гр. Разлог,"КУКУРЕВО", вх.5 ет. 1, ап. 33 Начална цена 21 600лв. /двадесет и една хиляди и шестстотин лева./ 26). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.35, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2 ет. 2, ап. 45 Начална цена 27 538лв./двадесет и седем хиляди петстотин тридесет и осем лева./ 27). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.12, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 1, ап. 17 Начална цена 22 720лв./двадесет и две хиляди седемстотин и двадесет лева./ 28). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.13, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 1, ап. 18 Начална цена 21 920лв. /двадесет и една хиляди деветстотин и двадесет лева./ 29). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.16, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 1, ап. 21 Начална цена 15 021лв. /петнадесет хиляди и двадесет и един лева./ 30). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.33, Административен адрес: гр. Разлог, “КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 2, ап. 43 Начална цена 21 920лв./двадесет и една хиляди деветстотин и двадесет лева./ 31). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.34, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 2, ап. 44 Начална цена 21 440лв. /двадесет и една хиляди четиристотин и четиридесет лева./ 32). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.55. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 3, ап. 70 Начална цена 21 436лв. /двадесет и една хиляди четиристотин тридесет и шест лева./ 33). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.58., Административен адрес: гр. Разлог, “КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 3, ап. 73 Начална цена 15 040лв. /петнадесет хиляди и четиридесет лева./ 34). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.82, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 4, ап. 95 Начална цена 23 120лв./двадесет и три хиляди сто и двадесет лева./ 35). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.1. Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ",вх. 3, ет. 0, ап. 1/студио 1/ Начална цена 11 891лв. /единадесет хиляди осемстотин деветдесет и един лева./ 36). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.2, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 0, ап. 2/ателие 2/ Начална цена 16 720лв. /шестнадесет хиляди седемстотин и двадесет лева./ 37). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.3, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 0, ап. 3/ателие 3/ Начална цена 16 560лв. /шестнадесет хиляди петстотин и шестдесет лева/ 38). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.17, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 1, ап. 22 Начална цена 17 055лв. /седемнадесет хиляди и петдесет и пет лева./ 39). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.19, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 1, ап. 24 Начална цена 21 600лв. /двадесет и една хиляди и шестстотин лева./ 40). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.38 Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 2, ап. 48 Начална цена 17 200лв. /седемнадесет хиляди и двеста лева./ 41). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.39, Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 2, ап. 49 Начална цена 21 436лв. /двадесет и една хиляди четиристотин тридесет и шест лева./ 42). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.40, Административен адрес: гр. Разлог, " КУКУРЕВО“ вх. 3. ет. 2. ап. 50 Начална цена 21 600лв./двадесет и една хиляди и шестстотин лева/ 43). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.60. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 3, ап. 75 Начална цена 21 440лв./двадесет и една хиляди четиристотин и четиридесет лева./ 44). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.59, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.3, ет. 3, ап. 74 Начална цена 17 211лв. /седемнадесет хиляди двеста и единадесет лева./ 45). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.61, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.3, ет. 3, ап. 76 Начална цена 21 600лв. /двадесет и една хиляди и шестстотин лева./ 46). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.62, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.3, ет. 3, ап. 77 Начална цена 19 840лв./деветнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева./ 47). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.86, Ниво: 1 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.88, 61813.527.21.2.82, 61813.527.21.2.83, Под обекта: 61813.527.21.2.59, Над обекта: 61813.527.21.2.85 Ниво: 2 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.88, 61813.527.21.2.85, Под обекта: 61813.527.21.2.88, 61813.527.21.2.82, Над обекта: няма Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.З, ет. 4, ап. 98 Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №98 на Две нива Начална цена 26 599лв. /двадесет и шест хиляди петстотин деветдесет и девет лева/ 48). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.88, Ниво: 1 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.90, 61813.527.21.2.82, 61813.527.21.2.86, Под обекта: 61813.527.21.2.60, Над обекта: 61813.527.21.2.86 Ниво: 2 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.91, 61813.527.21.2.86, Под обекта: 61813.527.21.2.90, 61813.527.21.2.82, 61813.527.21.2.92, Над обекта: няма Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет. 4, ап. 99/мезонет/ Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №99 на Две нива Начална цена 28 800лв./двадесет и осем хиляди и осемстотин лева./ 49). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.4, Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 0, ап. 4/ателие 4/ Начална цена 8 160лв. /осем хиляди сто и шестдесет лева./ 50). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.7, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, ап. 7/ателие 7 Начална цена 10 326лв./десет хиляди триста двадесет и шест лева./ 51). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатори 1813.527.21.2.21, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 1, ап. 26 Начална цена 16 080лв. /шестнадесет хиляди и осемдесет лева./ 52). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатори 1813.527.21.2.22, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 1, ап. 27 Начална цена 23 120лв. /двадесет и три хиляди сто и двадесет лева./ 53). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда е идентификатори 61813.527.21.2.25, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 1, ап. 30 Начална цена 15 490лв./петнадесет хиляди четиристотин и деветдесет лева./ 54). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.26, Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 1, ап. 31 Начална цена 19 440лв./деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева./ 55). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.42, Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО“, вх. 4, ет. 2, ап. 52 Начална цена 16 240лв. /шестнадесет хиляди двеста и четиридесет лева./ 56). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.44, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 2, ап. 54 Начална цена 13 613лв. /тринадесет хиляди шестстотин и тринадесет лева./ 57). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.45, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 2, ап. 55 Начална цена 13 600лв. /тринадесет хиляди и шестстотин лева./ 58). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.46, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 2, ап. 56 Начална цена 15 520лв. /петнадесет хиляди петстотин и двадесет лева./ 59). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.63, Административен адрес: гр. Разлог, ** КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 3, ап. 78 Начална цена 16 273лв. /шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три лева./ 60). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.64, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, вх. 4, ет. 3, ап. 79 Начална цена 23 120лв./двадесет и три хиляди сто и двадесет лева./ 61). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.65, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 3, ап. 80 Начална цена 13 600лв./тринадесет хиляди и шестстотин лева./ 62). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.66, Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 3, ап. 81 Начална цена 13 613лв./тринадесет хиляди шестстотин и тринадесет лева./ 63). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.67, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 3, ап. 82 Начална цена 15 520лв./петнадесет хиляди петстотин и двадесет лева./ 64). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.93, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 4, ап. 102 Начална цена 21 760лв./двадесет и една хиляди седемстотин и шестдесет лева./ 65). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.10, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, ап.10/студио 10/ Начална цена 12 204лв./дванадесет хиляди двеста и четири лева./ 66). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.30, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, вх. 5, ет. 1, ап. 35 Начална цена 12 640лв./дванадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева./ 67). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.31, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 5, ет. 1, ап. 36 Начална цена 14 720лв./четиринадесет хиляди седемстотин и двадесет лева./ 68). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.48, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 5, ет. 2, ап. 58 Начална цена 19 871лв./деветнадесет хиляди осемстотин седемдесет и един лева./ 69). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.51, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО " , вх. 5, ет. 2, ап. 61 Начална цена 12 640лв. /дванадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева./ 70). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.69, Ниво: 1 - На същия етаж: 61813327.21.2.71, 61813327.21.2.67, 61813.527.21.2.68, Под обекта: 61813.527.21.2.49, 61813.527.21.2.47, 61813.527.21.2.48, Над обекта: 61813.527.21.2.74, 61813.527.21.2.71, 61813.527.21.2.100 Ниво: 2 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.71, 61813.527.21.2.98, 61813.527.21.2.100, Под обекта: 61813.527.21.2.71, 61813.527.21.2.67, Над обекта: няма Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО " , ет. 3, ап. 84 /мезонет/ Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №84 на Две нива Начална цена 24 720лв./двадесет и четири хиляди седемстотин и двадесет лева./ 71). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.74, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО " , ет. 3, ап. 87 /мезонет/ Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №87 на Две нива Начална цена 25 034лв./двадесет и пет хиляди и тридесет и четири лева./ 72). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.5. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 0, ап. 5 Начална цена 13 920лв./тринадесет хиляди деветстотин и двадесет лева./ 73). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.6, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, ап. 6 Начална цена 13 920лв./тринадесет хиляди деветстотин и двадесет лева./ 74). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.47, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 2, ап. 57 Начална цена 19 402лв./деветнадесет хиляди четиристотин и два лева./ 75). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.100, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 4, ап. 106 Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №106 на Две нива Начална цена 19 840лв./деветнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева./ 76). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.8, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0, ап. 8 Начална цена 17 200лв./седемнадесет хиляди и двеста лева./ 77). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.27, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 5, ет. 1, ап. 32 Начална цена 20 028лв./двадесет хиляди и двадесет и осем лева./ 78). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.50. Административен адрес: гр. Разлог, " КУКУРЕВО ", вх. 5, ет. 2, ап. 60 Начална цена 21 280лв./двадесет и една хиляди двеста и осемдесет лева./ 79). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.111, Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", ет. 0 Начална цена 10 480лв./десет хиляди четиристотин и осемдесет лева./ 80). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.108, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 0 Начална цена 28 634лв./двадесет и осем хиляди шестстотин тридесет и четири лева./ 81). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.105, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 0 Начална цена 4 080лв./четири хиляди и осемдесет лева./ 82). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.102, Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 0 Начална цена 3 600лв./три хиляди и шестстотин лева./ 83). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.115, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 0 Начална цена 5 320лв./пет хиляди триста и двадесет лева./ 84). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.117, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 0 Начална цена 3 600лв./три хиляди и шестстотин лева./ 85). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.112, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0 Начална цена 10 480лв./десет хиляди четиристотин и осемдесет лева./ 86). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.114,Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 4, ет. 0 Начална цена 8 449лв./осем хиляди четиристотин четиридесет и девет лева./ 87). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.109, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0 Начална цена 11 280лв./единадесет хиляди двеста и осемдесет лева./ 88). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.54, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 3, ап. 69 Начална цена 21 920лв./двадесет и една хиляди деветстотин и двадесет лева./ 89). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.11, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 1, ап. 16 Начална цена 19 558лв./деветнадесет хиляди петстотин петдесет и осем лева./ 90). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.14, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 2, ет. 1, ап. 19 Начална цена 31 120лв./тридесет и една хиляди сто и двадесет лева./ 91). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.53, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“ вх. 2, ет. 3, ап. 68 Начална цена 19 520лв./деветнадесет хиляди петстотин и двадесет лева./ 92). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.20, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 1, ап. 25 Начална цена 20 341лв./двадесет хиляди триста четиридесет и един лева./ 93). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.41, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх. 3, ет. 2, ап. 51 Начална цена 20 320лв./двадесет хиляди триста и двадесет лева./ 94). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.37, Aдминистративен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 2, ап. 47 Начална цена 15 040лв./петнадесет хиляди и четиридесет лева./ 95). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.103, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет. 0 Начална цена 19 089лв./деветнадесет хиляди и осемдесет и девет лева./ 96). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.104, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 0 Начална цена 640лв./шестстотин и четиридесет лева./ 97). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.113, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.4, ет. 0 Начална цена 782лв./седемстотин осемдесет и два лева./ 98). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.116, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх3, ет. 0 Начална цена 800лв./осемстотин лева./ 99). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.106, Административен адрес: гр. Разлог, „КУКУРЕВО“, вх.2, ет. 0 Начална цена 3 120лв./три хиляди сто и двадесет лева./ 100). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.107, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", вх.2, ет. 0 Начална цена 3 130лв./три хиляди сто и тридесет лева./ 101). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.110, Административен адрес: гр. Разлог, "КУКУРЕВО ", ет. 0 Начална цена 800лв. /осемстотин лева./ 102). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.43, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“ вх. 4, ет. 2, ап. 53 Начална цена 26 480лв./двадесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет лева./ 103). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.98, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.4, ап. 105 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.99, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 105 Прилежащи части: 20,54кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 2,0663% идеални части от поземления имот, равняващи се на 89,37кв.м. Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №105 на Две нива Начална цена 48 035лв./четиридесет и осем хиляди и тридесет и пет лева./ 104). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.80, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.4, ап. 94 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.81, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 94 Прилежащи части: 19,43кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,9919% идеални части от поземления имот, равняващи се на 86,15кв.м. Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №94 на Две нива Начална цена 49 280лв./четиридесет и девет хиляди двеста и осемдесет лева./ 105). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.78, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет.4, ап. 93 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.79, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО „, ет.5, ап. 93; Прилежащи части: 22,69кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 2,3443% идеални части от поземления имот, равняващи се на 101,39кв.м. Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №93 на Две нива Начална цена 52 240лв./петдесет и две хиляди двеста и четиридесет лева./ 106). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.90, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.4, ап. 100 и САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.91, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 100 Прилежащи части: 19,43кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,9919% идеални части от поземления имот, равняващи се на 86,15кв.м. Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №100 на Две нива Начална цена 46 314лв./четиридесет и шест хиляди триста и четиринадесет лева./ 107). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.84, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“ ет.4, ап. 97 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.85, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 97 Прилежащи части: правото на строеж, както и 1,6212% идеални части от поземления имот, равняващи се на 86,15кв.м. Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №97 на Две нива Начална цена 41 280лв./четиридесет и една хиляди двеста и осемдесет лева./ 108). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.76, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО“, ет.4, ап. 92 и САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.77, Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ", ет.5, ап. 92 Прилежащи части: 17,76кв.м. - общи части на сградата и правото на строеж, както и 1,8699% идеални части от поземления имот, равняващи се на 80,88кв.м. Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №92 на Две нива Начална цена 46 320лв./четиридесет и шест хиляди триста и двадесет лева./ 109).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.83, Административен адрес: гр. Разлог, “ КУКУРЕВО “, вх. 2, ет. 4, ап. 96 Начална цена 16 116лв./шестнадесет хиляди сто и шестнадесет лева./ 110). СГРАДА с идентификатор: 61813.527.21.3, представляваща: Хотел, с площ: 1 089кв.м., Брой етажи: 4, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 41,0519% идеални части от поземления имот, равняващи се на 3 694,67кв.м. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ". Подробно описание на СГРАДА с идентификатор: 61813.527.21.3: Сградата е пет етажна с мансарден етаж, масивна конструкция, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка, частично по фасади от югоизток и югозапад - дървена обшивка и частично облицовка от - цепен камък. По цялата фасада на сградата е монтирана - алуминиева дограма. Всичко вътрешни помещения в сградата са на етап "груб строеж" с под - бетонна плоча, стени - тухлена зидария, таван - бетонна плоча. На второ ниво са обособени седем броя помещения. На трето и четвърто ниво са обособени по десет броя помещения. На пето ниво са обособени девет броя помещения. На мансардния етаж са обособени шест броя помещения. В сградата не са монтирани и не се налични вътрешни врати. Входни врати на сградата- алуминиеви. Начална цена на сградата 965 120лв./деветстотин шестдесет и пет хиляди сто и двадесет лева./ Публичната продажба на сградата е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната и цена следва да се начисли ДДС.

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3718
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 280