Парцел

Начална цена: 11760.00 лв. Покажи в EUR

721 кв.м., Ракитово
ул. Кутлини № 16

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Ценов Тарльовски
Срок: от 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 10.12.2019 14:30
Публикувана на: 08.11.2019 14:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 62004.7.283 (шестдесет и две хиляди и четири, точка, седем, точка, двеста осемдесет и три), гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Кутлини № 16, местност ------, площ: 721 кв.м. (седемстотин двадесет и един), трайно предназначение на територията: Урбаницирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 52, парцел: II-2317,2321, съседи: 62004.7.9525, 62004.7.284, 62004.9.525, 62004.7.281 с описание по скица, а по нотариален акт: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Ракитово, ул. „Куклини“, представляващ съгласно действащия регулационен план УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-2321, 2317 (втори, отреден за имоти с планоснимачни номера две хиляди триста двадесет и едно и две хиляди триста и седемнадесет) в квартал 52 (петдесет и две) по плана на гр. Ракиово, целият с площ от 713 (седемстотин и тринадесет) кв.м., при съседи по скица: улица, УПИ I-общински, който УПИ е образуван и е идентичен с поземлени имоти с пл. № 2321 (две хиляди стриста двадесет и едно) с площ от 493 (четиристотин деветдесет и три) кв.м., имот с пл. № 2317 (две хиляди триста и седемнадесет) с площ от 160 кв.м. (сто и шестдесет) кв.м., имот с пл. № 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) с площ от 60 кв.м. (шестдесет).

ЧСИ

Име: Георги Ценов Тарльовски
Служебен номер: 882
Телефон: 034 918 181
E-mail: [email protected]
Адрес: Пазарджик 4400, ул. Иван Вазов № 1, ет. 2, офис № 8
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.gtarlyovski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Ценов Тарльовски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 273