Мезонет

Начална цена: 71600.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., ХАСКОВО
ул.Цар Симеон Велики № 1

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 16.12.2019 13:00
Публикувана на: 08.11.2019 14:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/12 /една дванадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77195.737.131 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и седем точка сто тридесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Хасково, община Хасково, област Хасково, одобрени със Заповед РД - 18- 63 / 05.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: град Хасково, п.к. 6300, ул.Цар Симеон Велики № 1 /едно/, с площ на поземления имот: 482,00 кв.м. /четиристотин осемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 m/, с номер по предходен план: 51, 52, квартал : 94, парцел: XV, при граници и съседи на поземления имот: 77195.737.134, 77195.737.133, 77195.737.36, 77195.737.3, 77195.737.130, ведно с построения в имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77195.737.131.1.7 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и седем точка сто тридесет и едно точка едно точка седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Хасково, община Хасково, област Хасково, одобрени със Заповед РД - 18- 63 / 05.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр.Хасково, п.к. 6300, ул.Цар Симеон Велики № 1 /едно/, етаж 4 /четири/, апартамент 10 /десет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.737.131 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и седем точка сто тридесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 2/две/: ЗА НИВО 1 /едно/: с площ по кадастрална скица 64.72 кв.м. /шестдесет и четири цяло и седемдесет и две стотни квадртани метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.737.131.8, под обекта: 77195.737.131.1.6, над обекта: няма; ЗА НИВО 2 /две/: с площ по кадастрална скица 55.13 кв.м. /петдесет и пет цяло и тринадесет стотни квадртани метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 77195.737.131.1.8, над обекта: няма. Ведно с 10 % /десет процента/ идеални части от общите части на сградата.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262