Парцел

Начална цена: 92640.00 лв. Покажи в EUR

4465 кв.м., Ракитово
местност ГРЪНЧАРИЦА

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Ценов Тарльовски
Срок: от 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 10.12.2019 14:30
Публикувана на: 08.11.2019 14:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 62004.9.525 (шестдесет и две хиляди и четири, точка, девет, точка, петстотин двадесет и пет), гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Ракитово, п.к. 4640, местност ГРЪНЧАРИЦА площ: 4 465 кв.м. (четири хиляди четиристотин шестдесет и пет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 059115, съседи: 62004.9.598, 62004.9.526, 62004.9.596, 62004.9.597, 62004.9.593, 62004.9.595, 62004.9.528, 62004.9.527, 62004.9.523, 62004.9.524, 62004.9.460, 62004.7.281, 62004.7.283, 62004.7.284, 62004.7.285, 62004.7.286, 62004.7.287, 62004.7.288, 62004.7.289, заедно с всички подобрения и приращения в имота, представляващи започнато строителство, съгласно Разрешението за строеж № 82 от 21.09.2007 г., влязло в сила на 01.10.2007 г., издадено от гл. Архитект на община Ракитово за обект „Жилищно-хотелски комплекс „Ракитово, подобект „Жилищна група „А“ със застроена площ от 443 (четиристотин четиридесет и три) кв.м., което е загубило правното си действие.

ЧСИ

Име: Георги Ценов Тарльовски
Служебен номер: 882
Телефон: 034 918 181
E-mail: [email protected]
Адрес: Пазарджик 4400, ул. Иван Вазов № 1, ет. 2, офис № 8
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.gtarlyovski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Ценов Тарльовски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 273