Търговски имот

Начална цена: 256000.00 лв. Покажи в EUR

1084 кв.м., Брестовец

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 21.01.2020 09:00
Публикувана на: 08.11.2019 14:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №595/ 2016г. с Изх. № 49907/ 08.11.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.12.2019г. до 17.00 часа на 20.01.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ТОНИ МИЛКОВ ПЕТРОВ и „ТОНИ-П“ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Тони Милков Петров, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в село Брестовец, община Плевен, обл.Плевен, съставляващ имот № XXI-210, 211, 212, 244 /двадесет и първи римско - за имоти с номера двеста и десет, двеста и единадесет, двеста и дванадесет и двеста четиридесет и четири арабско/ в квартал 2 / две / по плана на село Брестовец, целият с площ от 1084 кв.м. / хиляда осемдесет и четири квадратни метра/, при граници и съседи: улица, УПИ I-209 на н-ци на Петър Йорданов Генов и Петра Генова Маринова, УПИ II-214 на Иван Николов Копов, Ирена Иванова Симеонова и Георги Николов Симеонов, УПИ XVIII-213, УПИ XII- 210, 211, 212, 244 на Тони Милков Петров, който имот е образуван от разделянето на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ от 2 295,00 кв.м. /две хиляди двеста деветдесет и пет квадратни метра/, находящ се в село Брестовец, община Плевен, съставляващ УПИ с № XXI-210, 211, 212, 244 /двадесет и първи римско - за имоти с номера двеста и десет, двеста и единадесет, двеста и дванадесет и двеста четиридесет и четири арабско/ от квартал 2 / две / по плана на селото, урегулиран със Заповед № РД-15-2421/11.09.1991год., Заповед № РД-12-15/11.01.2007 год. и Заповед № РД-12-455/2005год. от ПИ с № 210 /двеста и десет/ с площ по документ за собственост от 580,00 кв.м. /петстотин и осемдесет квадратни метра/, ПИ с № 211 /двеста и единадесет/ с площ по документ за собственост от 520,00 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/, ПИ с № 212 /двеста и дванадесет/ с площ по документ за собственост от 955,00 кв.м. /деветстотин петдесет и пет квадратни метра/, имот УПИ № XXIV-244 /двадесет и четири римско – за имот двеста четиридесет и четири арабско/, с площ по документ от 260,00 кв.м. /двеста и шестдесет квадратни метра/, при съседи на целия поземлен имот: улица; ОК 100 към ОК-111, ПИ № I – 209 на насл. на Петър Йорданов Генов и Петра Генова Маринова, ПИ № II-214 на Иван Николов Конов, Искрена Иванова Симеонова и Георги Николов Симеонов, ПИ № XVIII-213 на Севдалин Георгиев Иванов, ПИ № ХХ-243 на Симеон Прокопов Петров, УПИ № XXV-244 отреден за административна сграда, ведно с изградените в имота МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ФУРНА и СЛАДКАРСКИ ЦЕХ със застроена площ от 689,40 кв.м. /шестстотин осемдесет и девет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 760,30 кв.м. /седемстотин и шестдесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, функционално свързани в сградата на един етаж и частично на два етажа, и се състои от: на първи етаж от търговска зала магазин, щанд за риба и склад към него, две хладилни камери, приемно помещение, коридор, санитарен възел, чистачно помещение, стълбище, помещение ел.мерене, помещения трафопост, помещение дизел агрегат, пет складове-съответно за амбалаж, напитки и цигари, за сухи продукти, за стоки за бита и за зеленчуци, помещение експедиция фурна, работно помещение-фурна, експедиция сладкарски цех, работно помещение сладкарски цех, помещение за измиване на амбалаж, помещение за дезинфекция на яйца, склад за сладкарски цех, склад за брашно, две гардеробни помещения, баня с WC, преддверие гардеробно и на частичния втори етаж, състоящ се от офис, битово помещение, баня с WC и стълбище, коридор, ТРАФОПОСТ 20/04 kVA, 1х400 kVA и Кабелно захранване 20 kV. - при първоначална цена – 256 000 лева /двеста петдесет и шест хиляди лева/ Данъчната оценка на целият недвижим имот е в размер на 32 236.70 лева, от които: Данъчна оценка на земя с площ 1084 кв.м. е - 2471.50 лв. Данъчна оценка на търговски обект магазин за хранителни стоки-13754.80 лв, търговски обект фурна-9701.20лв и търговски обект сладкарски цех-6309.20 лв, /общо в размер на 29765.20 лв/, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. „ТОНИ-П“ ЕООД е собственик на сградите в имота, Тони Петров е собственик на земята. „ТОНИ-П“ ЕООД, е дерегистриран по ЗДДС на 15.12.2016г., Тони Петров е дерегистриран по ЗДДС на 02.03.2017г. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 3, акт №152/2007г., в полза на „ТОКУДА БАНК” АД, подновяване /новиране том 3, акт 15/2017г.; вписана договорна ипотека том 12, акт №40/2007г., в полза на „ТОКУДА БАНК” АД, подновяване/новиране том 11, акт 166/2017г.; вписана възбрана том 2, акт №141/2016г., в полза на „ТОКУДА БАНК” АД; вписана възбрана том 2, акт №136/2016г., в полза на „ТОКУДА БАНК” АД; възбрана том 3, акт 138/2017г., в полза на „ТОКУДА БАНК” АД, съгласно удостоверения за тежести на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в с.Брестовец За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150400595/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 21.01.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 08.11.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262