Къща

Начална цена: 99000.00 лв. Покажи в EUR

122 кв.м., ВЕЛИНГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 15:00
Публикувана на: 08.11.2019 15:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЛЕНИЕ за публична продан на недвижимо имущество по реда на ГПК Днес 05.11.2019г., подписаната Мария Ганчева Николова-Ангелова, Частен съдебен изпълнител, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело № 20148840400077 ще се проведе публична продан на недвижимо имущество, собственост на Мила Тилкова Пройчева и Трайко Георгиев Пройчев, находящо се в гр. Велинград, ул. „Кисловодск“ № 20. I. ПРОДАВАНО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ЦЕНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - КЪЩА със застроена площ от 122 кв. м. /сто двадесет и два/ кв. м. състояща се от ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ с два ГАРАЖА, всеки на застроена площ от по 16 /шестнадесет/ кв. м., два жилищни етажа и таван, построена по отстъпено право на строеж в поземлен имот, застроен и незастроен, находящ се на адрес гр. Велинград, ул. „Кисловодск“ № 20 в строителните граници на населеното място, означен по плана на Велинград, като парцел VII /седми/ - общински, от квартал № 417 /четиристотин и седемнадесети/ по плана на гр. Велинград, при съседи на поземления имот: от север - УПИ VI - общ, от запад - извън регулация, от юг - УПИ - VIII - общ и от изток - улица. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 99 000,00 /деветдесет и девет хиляди/ лева, определена на осн. чл. 494, ал. 2 ГПК. II. СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН Публичната продан ще се проведе от 12.11.2019г. до 12.12.2019г., в сградата на Районен съд гр. Велинград, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (12.12.2019г.). Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач ще се извърши от Частен съдебен изпълнител/Помощник частен съдебен изпълнител на 13.12.2019г. от 15.00 часа в сградата на Районен съд Велинград, с адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3. III. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА Недвижимото имущество е ипотекирано в полза на взискателя „БАНКА ДСК“ ЕАД с вписана Законна ипотека – Акт № 11, том 1, дв. вх. рег. № 1867 / 29.11.2006г. Вписано е подновяване на ипотеката – Акт № 46, том 2, дв.вх.рег. № 2488/14.12.2016г. в полза на взискателя „БАНКА ДСК“ ЕАД. Възбрана - Акт № 42, том 1, дв. вх. регистър № 333/04.03.2014г. вписана от ЧСИ Мария Ангелова по настоящото изп. дело. Възбрана – Акт № 164, том 1, дв. вх. рег. № 1231 / 11.09.2012г вписан от ДСИ при РС Велинград по изп. дело № 342/2011г. в полза на взискателя Валерий Федорович Ангеловский. На осн. чл. 488 ГПК - книжата за проданта могат да се получат от регистратурата на РС Велинград, с адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3 и от кантората на ЧСИ Мария Ангелова, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петко Машев № 11, партер. Пазач на имотите е длъжника Мила Тилкова Пройчева. Всички желаещи да огледат недвижимите имоти могат да сторят това всяка сряда от 14:00 до 15:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач, след изрично депозирана молба в кантората на частния съдебен изпълнител. Наддавателни предложения - на осн. чл. 489, ал. 1 ГПК За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Ал. 2 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Ал. 4 Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Ал. 5 Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Ал. 6 Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Задатъкът в размер 10 на сто от посочената по-горе начална цена, следва да бъде внесен по банкова сметка с титулар ЧСИ Мария Ангелова в „БАНКА ДСК“ ЕАД, IBAN BG 43STSA93000021404500, BIC STSABGSF, като посочите номера на изпълнителното дело. Внимание: В случай, че предложената цена е над 30 000,00 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът (юридическо лице) да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на необходимите документи: наддавателно предложение и посочените декларации може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. Частен съдебен изпълнител:.......................................... / Мария Ангелова /

ЧСИ

Име: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Служебен номер: 884
Телефон: 034 98 61 51
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Петко Машев № 11, ет. 0
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.maria-angelova.net
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Ганчева Николова - Ангелова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3944
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298