Търговски имот

Начална цена: 244800.00 лв. Покажи в EUR

291 кв.м., ВЕЛИНГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 15:00
Публикувана на: 08.11.2019 15:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЛЕНИЕ за публична продан на недвижимо имущество по реда на ГПК Мария Ганчева Николова-Ангелова – Частен съдебен изпълнител, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело 20168840400205 ще се проведе публична продан на недвижимо имущество, собственост на длъжниците Янка Иванова Костянева и Ангел Карамфилов Костянев и двамата с адрес: гр. Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 3, ап. 2, ипотикирано в полза на взискателя „БАНКА ДСК“ ЕАД. I. ПРОДАВАНО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ЦЕНА МАГАЗИН - КАФЕ СЛАДКАРНИЦА с адрес на имота гр. Велинград на ул. "Владо Черноземски" № 1, изграден като предблоково пространство иа жилищен блок № 1 /едно/, който магазин е с монолитна конструкция, със застроена площ от 290.80 /двеста и деветдесет цяло и осемдесет стотни / кв.м., състоящ се от търговска зала със самостоятелен вход от север, офис и складови помещения, със самостоятелен вход от юг, построен в урегулиран поземлен имот - УПИ I /първи/ "за жилищно строителство и магазини", имот планоснимачен номер 7092 /седем хиляди деветдесет и втори/ в квартал № 296 /двеста деветдесет и шести/ по плана на Велинград, при граници и съседи на имота от север - УПИ 7091, от изток – ул."Владо Черноземски", от юг - дере и площад на кв."Каменица" и от запад – дере, ведно с изба, състояща се от избени помещения и санитарен възел, със самостоятелни входове и стълбища от към площада и от южната страна на сградата, цялата изба с обща застроена площ от 100 /cтo/ кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху терена, ВЕДНО със съответните o6щи части от жилищния блок по смисъла на чл. 38 от 3С. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 244 800,00 /двеста четиридесет и четири хиляди и осемстотин/ лева, определена на осн. чл. 494, ал. 2 ГПК. II. СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН Публичната продан ще се проведе 12.11.2019г. до 12.12.2019г., в сградата на Районен съд гр. Велнград, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (12.12.2019г.). Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач ще се извърши от Частен съдебен изпълнител Мария Ганчева Николова-Ангелова/Помощник частен съдебен изпълнител на 13.12.2019г. от 15:00 часа в сградата на Районен съд Велинград, с адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3. III. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА Договорна ипотека – Акт № 62, том 1, дв.вх.рег. № 1783/26.09.2017г., подновена ДОГОВРНА ПОТЕКА – Акт № 158, том 1, дв. вх. рег. № 1603 / 14.09.2007г., учредена в полза на взискателя БАНКА ДСК ЕАД. Книга възбрани – Акт № 109, том 1, дв. вх. рег. № 790 / 15.06.2012г., вписана по изпълнително дело № 201/2012г. от ДСИ при Районен съд Велинград в полза на взискателя „БАНКА ДСК“ ЕАД, което е прехвърлено за продължаване на изпълнителните действия при ЧСИ Мария Ангелова и е образувано под № 205/2016г. Възбрана – Акт № 42, том 2, дв. вх. рег. № 1743 /17.12.2010г., вписана по изпълнително дело № 603/2009г., по описа на ЧСИ Никола Торнев, предадено на ЧСИ Тодор Луков в полза на присъединения взискател Елена Ангелова Костянева. Възбрана – Акт № 87, том 1, дв. вх. рег. № 1394/21.07.2009г., вписана от публичен изпълнител при Агенция за държавни вземания /ТД НА НАП – СОФИЯ/ по изпълнително дело № 1525/2006г. Възбрана – Акт № 73, том 1, дв. вх. рег. № 1786/11.11.2008г., вписана от публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик. На осн. чл. 488 ГПК - книжата за проданта могат да се получат от регистратурата на РС Велинград, с адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3 и от кантората на ЧСИ Мария Ангелова, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петко Машев № 11, партер. Пазач на имотите е адв. Георги Добрев – особен представител на длъжника Янка Иванова Костянева. Всички желаещи да огледат недвижимите имоти могат да сторят това всяка сряда от 14:00 до 15:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач, след изрично депозирана молба в кантората на частния съдебен изпълнител. Наддавателни предложения - на осн. чл. 489, ал. 1 ГПК За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Ал. 2 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Ал. 4 Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Ал. 5 Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Ал. 6 Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Задатъкът в размер 10 на сто от посочената по-горе начална цена, следва да бъде внесен по банкова сметка с титулар ЧСИ Мария Ангелова в „БАНКА ДСК“ ЕАД, IBAN BG43STSA93000021404500, BIC STSABGSF, като посочите номера на изпълнителното дело. Внимание: В случай, че предложената цена е над 30 000,00 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът (юридическо лице) да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на необходимите документи: наддавателно предложение и посочените декларации може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. Частен съдебен изпълнител:.......................................... / Мария Ангелова /

ЧСИ

Име: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Служебен номер: 884
Телефон: 034 98 61 51
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Петко Машев № 11, ет. 0
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.maria-angelova.net
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Ганчева Николова - Ангелова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 273