Производствен имот

Начална цена: 14184.00 лв. Покажи в EUR

683 кв.м., Равно поле
общ. Елин Пелин, с. Равно поле, местност КАРАМАШНИЦА

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 16.12.2019 09:00
Публикувана на: 11.11.2019 09:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който съгласно скица № K06231/07.06.2018 г. на Общинска служба по земеделие — гр. Елин Пелин съставлява ИМОТ № 171043 /едно седем едно нула четири три/, находящ се в землището на с. Равно поле, с ЕКАТТЕ 61248, общ. Елин Пелин, с площ 0,683 дка; начин на трайно ползване: улица; категория на земята при неполивни условия: осма; имотът се намира в местността „КАРАМАШНИЦА“, при граници и съседи: № 171047 — Жил. територия на „СИА“ ЕАД ; № 171046 — Жил. територия на „СИА“ ЕАД; № 171030 — Др. пром. терен на „СИА“ ЕАД; № 171035 — Жил. територия на Николай Василев Стоянов; № 000014 - Полски път на община Елин Пелин; № 000046 - Полски път на община Елин Пелин; Имотът е образуван от имот № 171031, който поземлен имот съгласно справки на Общинска служба по земеделие — гр. Елин Пелин за пълната история на имот № 171031 и имот № 171044 и съгласно скици № K06231/07.06.2018 г., K06232/07.06.2018 г. и K06233/07.06.2018 г. на Общинска служба по земеделие — гр. Елин Пелин е образуван след разделянето на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 15 611 (петнадесет хиляди шестстотин и единадесет) квадратни метра, находящ се в землището на село Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област, местността "Карамашница", съставляващ имот планоснимачен № 171031 /едно седем едно нула три едно/, отреден за жилищно застрояване, при граници и съседи: на запад - ПИ 171030- за студиен комплекс за ТВ и филмово производство и път, на север - ПИ 22, на изток - път, на юг - ПИ 2 и ПИ 4, съгласно Скица № 145/18.02.2013 г., презаверена на 10.12.2013 г., издадена от Община Елин Пелин, Софийска област.

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3076
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 281