Земеделска земя

Начална цена: 2608.00 лв. Покажи в EUR

7000 кв.м., Воден
НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. КАРАТОПРАКА, с площ от 7.000 дка., четвърта категория, съставляваща имот 031011,

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 28.01.2020 11:00
Публикувана на: 12.11.2019 15:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.476 ГПК от 27.12.2019 г.-до 27.01.2020 г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20158780401177, в сградата на РС- Елхово, като на 28.01.2020 г. в 11.00 ч. в зала на РС Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Михайл Христов Чобанов, а именно: 1. ОБСЛ. НА ГС, находяща се в землището на с. Крайново, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. ЛУКОВ ДОЛ, площ от 12.400 дка., десета категория, съставляваща имот 013004, при съседи: 000554; 013005; 000576; 000572; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3720 лв. /три хиляди седемстотин и двадесет лева /. 2. НИВА с площ 17,385 дка, находяща се в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово, в местността „ПЛОЧАТА”, съставляваща имот № 070101, десета, пета и четвърта категории, при граници: имоти №№ 070100; 070104; 000648; 011374; 070108; 070103; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 7512 лв. /седем хиляди петстотин и дванадесет лева /. 3. НИВА с площ 21.702 дка, находяща се в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово, в местността „ГОВЕДАРНИШКИ ДОЛ”, съставляваща имот № 020113, осма и четвърта категории, при граници: имоти №№ 020114; 020073; 020134; 020118; 020119; 000179; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 9376 лв. /девет хиляди триста седемдесет и шест лева /. 4. НИВА с площ 11,321 дка, находяща се в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово, в местността „БОЙКОВ КЛАДЕНЕЦ”, съставляваща имот № 100012, седма категория, при граници: имоти №№ 100011, 000824, 000818, 000825, 000818, 100013, 000836, 100013, 000823; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4888 лв. /четири хиляди осемстотин осемдесет и осем лева /. 5. ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАЕМА НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. БАХ ТЕПЕ, с площ от 6.600 дка., осма категория, съставляваща имот 065097, при съседи: 065075; 001221; 065096; 065078; 065079; Имотът е образуван от имот 065068; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2456 лв. /две хиляди четиристотин петдесет и шест лева /. 6. ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАЕМА НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. БАХ ТЕПЕ, с площ от 10.500 дка., осма категория, съставляваща имот 065095, при съседи: 065021; 065011; 065009; 065007; 065094; 000665; Имотът е образуван от имот 065012; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3904 лв. /три хиляди деветстотин и четири лева /. 7. ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАЕМА НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. КАЙРЯКА, с площ от 18.250 дка., осма категория, съставляваща имот 060069, при съседи: 060070; 000685; 060016; Имотът е образуван от имот 060012; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 6792 лв. /шест хиляди седемстотин деветдесет и два лева /. 8. ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАЕМА НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. КАЙДЖИКА, с площ от 3.300 дка., осма категория, съставляваща имот 039067, при съседи: 039050; 039041; 039066; 000304; Имотът е образуван от имот 039044; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1224 лв. /хиляда двеста двадесет и четири лева /. 9. НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. ЦЪРКВИЩЕ, с площ от 4.000 дка., осма категория, съставляваща имот 059079, при съседи: 059026; 00276; 059078, 059013, 059025; Имотът е образуван от имот 059021; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1488 лв. /хиляда четиристотин осемдесет и осем лева /. 10. НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. ТАШ БУНАР, с площ от 3.000 дка., четвърта категория, съставляваща имот 049054, при съседи: 049014; 000157; 049055; 000716; Имотът е образуван от имот 049018. - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1120 лв. /хиляда сто и двадесет лева /. 11. НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. КАРАТОПРАКА, с площ от 3,000 дка., осма категория, съставляваща имот 066068, при съседи: 066077; 066070; 066067; 000331; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1120 лв. /хиляда сто и двадесет лева /. 12. НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. СР. ОРМАН, с площ от 10.000 дка., четвърта категория, съставляваща имот 053008, при съседи: 053104; 000148; 053062; 053014; 053012; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3720 лв. /три хиляди седемстотин и двадесет лева /. 13. НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. КАРАТОПРАКА, с площ от 7.000 дка., четвърта категория, съставляваща имот 031011, при съседи: 031012; 031005; 031009; 000250; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2608 лв. /две хиляди шестстотин и осем лева /. 14. НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. ПОПОВА КОРИЯ, с площ от 14.000 дка., четвърта категория, съставляваща имот 029007, при съседи: 029006; 000607; 029008; 029014; 029013; 029010; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 5208 лв. /пет хиляди двеста и осем лева /. 15. ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАЕМА НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. КАЛАБАКА, с площ от 17,999 дка., осма категория, съставляваща имот 061040, при съседи: 061043; 000656; 061036; 061037; 001103; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 6696 лв. /шест хиляди шестстотин деветдесет и шест лева /. 16. НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. ДО СЕЛО, с площ от 3.186 дка., пета категория, съставляваща имот 099053, при съседи: 099048; 099052; 099054; 099057; 099056; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1184 лв. /хиляда сто осемдесет и четири лева /. 17. НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. МЕХРЕМА, с площ от 3.000 дка., четвърта категория, съставляваща имот 036046, при съседи: 036044; 036045; 000299; 000302; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1120 лв. /хиляда сто и двадесет лева /. 18. НИВА в земл. на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в м. ТАШ БУНАР, с площ от 12.501дка., четвърта категория, съставляваща имот 048019, при съседи: 000748; 048020; 000191; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4648 лв. /четири хиляди шестстотин четиридесет и осем лева /. Имотите са собственост на „БАЙ ЛАНД” ЕООД, наложена е възбрана в полза на взискателя. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Задатък се внася за всеки имот отделно. На плика наддавачът отбелязва, както следва: три имена, номер на изпълнителното дело, дата и час на публичната продан, номер на имота, за който се отнася наддавателното предложение. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС- Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-27.01.2020г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 12.11.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2548
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 244