Жилищна сграда

Начална цена: 410400.00 лв. Покажи в EUR

256 кв.м., ВЕЛИНГРАД
ул. Св. Климент Охридски

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 11:00
Публикувана на: 12.11.2019 16:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10450.501.2158 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, две, едно, пет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. Св. Климент Охридски, с площ: 1416 кв. м. (хиляда четиристотин и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 8179, квартал: 440, парцел: V, при съседи: 10450.102.66, 10450.501.1218, 10450.501.3099, 10450.501.2159, 10450.501.2885, 10450.501.2010, ВЕДНО с построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 10450.501.2158.1 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, две, едно, пет, осем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. Св. Климент Охридски, със застроена площ: 256 кв.м. (двеста петдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 3, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 410 400,00 лв. (четиристотин и десет хиляди и четиристотин лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3188
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 287