Производствен имот

Начална цена: 79200.00 лв. Покажи в EUR

11045 кв.м., НОВА ЗАГОРА
кв. Изток

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 12:00
Публикувана на: 14.11.2019 13:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51809.510.4908 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, одобрени със заповед РД-18-56/31.08.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Нова Загора, кв. „Изток”, целият с площ 11 045 кв.м. /единадесет хиляди четиридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: няма, ведно с построените в имота сгради: 1. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4908.1 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и осем точка едно/, със застроена площ 589 кв.м. /петстотин осемдесет и девет квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 2. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4908.2 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и осем точка две/, със застроена площ 45 кв.м. /четиридесет и пет квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 3. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4908.3 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и осем точка три/, със застроена площ 85 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 4. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4908.4 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и осем точка четири/, със застроена площ 224 кв.м. /двеста двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 5. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4908.5 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и осем точка пет/, със застроена площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 6. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4908.6 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и осем точка шест/, със застроена площ 524 кв.м. /петстотин двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение: Складова база, склад; 7. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4908.7 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и осем точка седем/, със застроена площ 220 кв.м. /двеста и двадесет квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение: Складова база, склад; 8. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4908.8 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и осем точка осем/, със застроена площ 195 кв.м. /сто деветдесет и пет квадратни метра/, брой етажи – 2 /два/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 9. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4908.9 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и осем точка девет/, със застроена площ 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване и 10. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4908.10 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и осем точка десет/, със застроена площ 7 кв.м. /седем квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 51809.510.5489, поземлен имот с идентификатор № 51809.510.4911, поземлен имот с идентификатор № 51809.510.4913, поземлен имот с идентификатор № 51809.510.4906 и поземлен имот с идентификатор № 51809.510.4912.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3072
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 281