Парцел

Начална цена: 70080.00 лв. Покажи в EUR

6000 кв.м., Генерал Кантарджиево

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 09:40
Публикувана на: 14.11.2019 17:06

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20167110400344 Изходящ №: 27194 / 22.10.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  16.11.2019 г. до 16.12.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 16.12.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИЛИЯН ЖЕКОВ ИЛИЕВ, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20167110400344 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в с. Генерал Кантарджиево, ЕКАТТЕ 14653 /едно четири шест пет три/, Община Аксаково, Област Варна, местност "Азман тарла", а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14653.113.1 /едно четири шест пет три точка едно едно три точка едно/, с площ от 6000 /шест/ кв.м., съставляващ имот № 113001 /едно едно три нула нула едно/ по плана на землището на с. Генерал Кантарджиево, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при граници по документ за собственост: имот № 113005 /едно едно три нула нула пет/, имот № 000256 /нула нула нула две пет шест/, имот № 000578 /нула нула нула пет седем осем/ и имот № 000259 /нула нула нула две пет девет/, а по кадастрлана скица при граници и съседи: 14653.207.80, 14653.113.6, 14653.113.5 и 14653.112.14, ведно с всичко което ще бъде построено в имота и заедно с всички подобрения с същото място. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 160 000 /сто и шестдесет хиляди/ евро въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 37878/10.12.2007 г., акт № 60, том 29/2007 г. подновена с акт с дв.вх.рег. № 30587/10.11.2017 г., акт № 149, том 23/2017 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 12668/08.06.2016 г., акт № 11, том 5/2016 г. по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  70 080.00 лв. (седемдесет хиляди и осемдесет) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  16.11.2019 г. до 16.12.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  16.11.2019 г. до 16.12.2019 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20167110400344. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  16.11.2019 г. до 16.12.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 17.12.2019 г. от 09.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3143
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 287