Гараж

Начална цена: 9000.00 лв. Покажи в EUR

14 кв.м., СОФИЯ
ул. Тодор Г. Влайков № 19

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 09:00
Публикувана на: 15.11.2019 08:46

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Сканирано обявление 3

Виж на картата

Описание

на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, находящи се в седеметажна жилищна сграда с № 1 /едно/, с номер по идентификатор 68134.4357.421.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно/, находяща се в град София, община Столична, район „Люлин“, улица „Тодор Г. Влайков“ № 19 /деветнадесет/, построена върху поземлен имот с идентификатор 68134.4357.421 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно/ и представляващи: 2.) ГАРАЖ № 17 /седемнадесет/ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР: 68134.4357.421.1.217 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно, точка, двеста и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР и съгласно схема № 15 – 117507 от 16.03.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, улица „Тодор Г. Влайков“ № 19 /деветнадесет/, етаж – 1 /минус едно/, гараж № 17 /седемнадесет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4357.421 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ от 13.79 кв. м. /тринадесет цяло седемдесет и девет стотни квадратни метра/, стар идентификатор: няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: няма, под обекта: няма; над обекта: няма, при граници/съседи съгласно документ за собственост: подземен гараж № 16 /шестнадесет/, подземна улица, мазе № 19 /деветнадесет/ и рампа, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 9000 лв. /девет хиляди лева/; Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 18, том 12, дело № 18264/2017 г. и възбрана акт № 69, том 19, вх. № 70574 от 25.10.2018 г. в полза на взискателя – „Общинска Банка” АД за сумата от 350 000.00 лв. - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 14.02.2017 г., възбрана № 192, том 18, дв. вх. рег. № 70609 от 01.11.2019 г. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, на 19.12.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 18.11.2019 г. и завършва на 18.12.2019 г. - 17.00 часа. Недвижимите имоти могат да бъдат преглеждани след предварителна уговорка на тел.: 0888 600 736. За пазач на имотите е определен Евгений Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20188440402909. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 19.12.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3248
  • Продажба на МПС: 225
  • Продажба на имущество: 282