Паркомясто

Начална цена: 7569.37 лв. Покажи в EUR

13 кв.м., СОФИЯ
ул. "Президент Линкълн"

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 09:00
Публикувана на: 15.11.2019 08:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Сканирано обявление 3

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН недвижими имоти, описани с протокол от 05.07.2017 г., собственост на „Стронг Партнърс“ ЕООД, изградени на груб строеж, находящи се в гр. София, район „Овча купел“, кв. „Овча купел 1“, на ул. „Президент Линкълн“, в сграда „Б“, между блок 431 и блок 423, на подземен етаж, кота – 3.30 /минус три цяло и тридесет стотни/ м., в дворно място, съставляващо УПИ II-860 /втори за имот планоснимачен номер осемстотин и шестдесет/ от квартал 104 /сто и четири/ по плана на гр. София, местност „Овча купел“ с площ от 2140 /две хиляди сто и четиридесет/ кв.м., при съседи: улица, улица, УПИ I за ОЖС, търговия и КОО и УПИ VIII-858, а именно: ПАРКОМЯСТО № 18 /осемнадесет/, със застроена площ от 14.50 /четиринадесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., при съседи: паркомясто № 17, маневрена зона, маневрена зона, стена, заедно с 0.34% /нула цяло и тридесет и четири стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 2.68% /две цяло и шестдесет и осем стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 8136.10 лв. /осем хиляди сто тридесет и шест лева и десет стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 19 /деветнадесет/, със застроена площ от 16.33 /шестнадесет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м., при съседи: паркомясто № 20, маневрена зона, маневрена зона, стена, заедно с 0.39% /нула цяло и тридесет и девет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 3.02% /три цяло и две стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 9162.93 лв. /девет хиляди сто шестдесет и два лева и деветдесет и три стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 20 /двадесет/, със застроена площ от 18.54 /осемнадесет цяло и петдесет и четири стотни/ кв.м., при съседи: паркомясто № 19, паркомясто № 21, маневрена зона, заедно с 0.44% /нула цяло и четиринадесет и четири стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 3.43% /три цяло и четиридесет и три стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 10402.98 лв. /десет хиляди четиристотин и два лева и деветдесет и осем стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 21 /двадесет и едно/, със застроена площ от 17.44 /седемнадесет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., при съседи: паркомясто № 22, паркомясто № 20, маневрена зона, заедно с 0.41% /нула цяло и четиридесет и една стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 3.22% /три цяло и двадесет и две стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 9785.76 лв. /девет хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 22 /двадесет и две/, със застроена площ от 18.28 /осемнадесет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., при съседи: паркомясто № 21, маневрена зона, стена, заедно с 0.43% /нула цяло и четиридесет и три стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 3.38% /три цяло и тридесет и осем стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 10257.09 лв. /десет хиляди двеста петдесет и седем лева и девет стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 23 /двадесет и три/, със застроена площ от 12.38 /дванадесет цяло и тридесет и осем стотни/ кв.м., при съседи: паркомясто № 24, маневрена зона, стена, заедно с 0.29% /нула цяло двадесет и девет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 2.290% /две цяло и двадесет и девет стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 6946.54 лв. /шест хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и петдесет и четири стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 24 /двадесет и четири/, със застроена площ от 12.38 /дванадесет цяло и тридесет и осем стотни/ кв.м., при съседи: паркомясто № 23, маневрена зона, мазе С 23, заедно с 0.29% /нула цяло двадесет и девет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 2.29% /две цяло и двадесет и девет стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 6946.54 лв. /шест хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и петдесет и четири стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 33 /тридесет и три/, находящо се в гр. София, със застроена площ от 13.49 /тринадесет цяло и четиридесет и девет стотни/ кв. м., при съседи: паркомясто № 34, паркомясто № 32, маневрена зона, маневрена зона, заедно с 0.32% /нула цяло тридесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващ 2.49% /две цяло и четиридесет и девет стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 7569.37 лв. /седем хиляди петстотин шестдесет и девет лева и тридесет и седем стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 34 /тридесет и четири/, със застроена площ от 13.53 /тринадесет цяло и петдесет и три стотни/ кв.м., при съседи: паркомясто № 33, паркомясто № 35, паркомясто № 32, маневрена зона, заедно с 0.32% /нула цяло тридесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 2.50% /две цяло и петдесет стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 7591.82 лв. /седем хиляди петстотин деветдесет и един лева и осемдесет и две стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 25 /двадесет и пет/, със застроена площ от 15.79 /петнадесет цяло седемдесет и девет/ кв.м., при съседи: паркомясто № 26, паркомясто № 32, маневрена зона, коридор на мазета и мазе № С 28, мазе № С 29, заедно с 0.38% /нула цяло тридесет и осем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 2.98% /две цяло и деветдесет и осем стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 8859.83 лв. /осем хиляди осемстотин петдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 36 /тридесет и шест/, със застроена площ от 13.43 /тринадесет цяло четиридесет и три/ кв.м., при съседи: паркомясто № 35, паркомясто № 37, маневрена зона, коридор на мазета, заедно с 0.37% /нула цяло тридесет и седем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 2.92% /две цяло и деветдесет и две стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 7535.71 лв. /седем хиляди петстотин тридесет и пет лева и седемдесет и една стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 44 /четиридесет и четири/, със застроена площ от 19.89 /деветнадесет цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м., при съседи: паркомясто № 45, маневрена зона, двор, заедно с 0.38% /нула цяло тридесет и осем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 2.98% /две цяло и деветдесет и осем стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 11160.48 лв. /единадесет хиляди сто и шестдесет лева и четиридесет и осем стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 45 /четиридесет и пет/, със застроена площ от 18.17 /осемнадесет цяло и седемнадесет стотни върху сто/ кв.м., при съседи: паркомясто № 44, паркомясто № 46, маневрена зона, заедно с 0.47% /нула цяло четиридесет и седем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 3.68% /три цяло и шестдесет и осем стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 10195.37 лв. /десет хиляди сто деветдесет и пет лева и тридесет и седем стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 47 /четиридесет и седем/, със застроена площ от 15.04 /петнадесет цяло и четири стотни/ кв.м., при съседи: паркомясто № 46, паркомясто № 48, маневрена зона, заедно с 0.36% /нула цяло тридесет и шест стотни върху сто/ идеални части, представляващи 2.78% /две цяло и седемдесет и осем стотни върху сто/ идеални чати от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 8439.09 лв. /осем хиляди четиристотин тридесет и девет лева и девет стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 48 /четиридесет и осем/, със застроена площ от 17.43 кв.м., при съседи: паркомясто № 47, маневрена зона, двор, заедно с 0.41% /нула цяло четиридесет и една стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 3.22% /три цяло и двадесет и две стотни върху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 9780.15 лв. /девет хиляди седемстотин и осемдевет лева и петнадесет стотинки/. ПАРКОМЯСТО № 49 /четиридесет и девет/, със застроена площ от 14.81 /четиринадесет цяло и осемдесет и една стотни/ кв.м., при съседи: маневрена зона, двор, калкан със съседна секция, заедно с 0.35% /нула цяло тридесет и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 2.74% /две цяло и седемдесет и четири стотни въурху сто/ идеални части от подземните гаражи. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 8310.04 лв. /осем хиляди триста и девет лева и четири стотинки/., като всяко паркомясто - заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, описано по-горе. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 183, том 34, дв. вх. № 63528/29.12.2009 г. и възбрана акт № 7, том 11, дв. вх. № 34610 от 08.06.2017 г. в полза на взискателя - „Първа Инвестиционна банка” АД, цедирала вземането, ведно с всички привилегии и обезпечения на „С. Г. Груп“ ООД, за сумата от 271 000 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 08.12.2009 г. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 19.12.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 18.11.2019 г. и завършва на 18.12.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел: 0888/ 600 736. За пазач на имота е определен „Стронг Партнърс“ ЕООД. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, BG35FINV915071BGN0J6RL, BIC КОД: FINVBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440401622. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 19.12.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3062
  • Продажба на МПС: 224
  • Продажба на имущество: 278