Производствен имот

Начална цена: 285119.20 лв. Покажи в EUR

31 кв.м., ИХТИМАН

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 09:00
Публикувана на: 15.11.2019 10:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /стопански двор/ с площ 31.327 дка /тридесет и един декара и триста двадесет и седем квадратни метра/ дка, находящ се в землището на град Ихтиман, с ЕКАТТЕ – 32901, област Софийска, в местността „ПЧЕЛИНА“, съставляващ имот с планоснимачен номер № 119004 /сто и деветнадесет хиляди и четвърти/ по плана на същото землище, при граници /съседи/ на имота: имот № 119007 – полски път на община Ихтиман, имот № 208001 – залесена територия на община Ихтиман, имот № 120001 – пасище с храсти на Ихтиманска градска община, имот № 120007 – нива насл. на Петър Кръстев Милчев, имот № 120006 – нива насл. на Малина Кръстева Цветкова, имот № 119010 – пасище с храсти на община Ихтиман, имот № 118003 – път IV кл. на община Ихтиман, имот № 119005 - път IV кл. на община Ихтиман , имот № 119006 – полски път на община Ихтиман, ведно с изградения в същия поземлен имот ТЕЛЕУГОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС състоящ се от 7 /седем/ сгради за угояване с обща застроена площ 5040 /пет хиляди и четиридесет/ квадратни метра, заедно с ДВА МЕТАЛНИ НАВЕСА ЗА ФУРАЖ всеки един от по 784 /седемстотин осемдесет и четири/ квадратни метра, БИТОВА СГРАДА с площ от 142 /сто четиридесет и два/ квадратни метра, ТОАЛЕТНА с площ 8 /осем/ квадратни метра, ПРОКАР И РАМПА ЗА ЖИВОТНИ с площ 165 /сто шестдесет и пет/ квадратни метра, СИЛАЖНА ЯМА с площ 1200 /хиляда и двеста/ квадратни метра, АСФАЛТОВИ ПЪТИЩА с площ 5465 /пет хиляди четиристотин шестдесет и пет/ квадратни метра, ПОСТРОЙКА ЗА МОСТОВ КАНТАР с площ 95 /деветдесет и пет/ квадратни метра, ПОСТРОЙКА ЗА ЗООКАНТАР с площ 15 /петнадесет/ квадратни метра, БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ с площ 3822 /три хиляди осемстотин двадесет и два/ квадратни метра, ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, както и всички други подобрения и приращения върху имота. които имоти, съгласно скица № К01970/21.04.2017 г. на ОСЗ – гр. Ихтиман съставляват Имот с номер 119004 /сто и деветнадесет хиляди и четвърти/, находящ се в землището на гр. Ихтиман, с ЕКАТТЕ 32901, общ. Ихтиман, местността „ПЧЕЛИНА“, с площ от 31.327 дка /тридесет и един декара и триста двадесет и седем квадратни метра/, с начин на трайно ползване: стопански двор, при граници и съседи: имот № 119007 – полски път на община Ихтиман, имот № 208004 – залесена територия на община Ихтиман, имот № 120001- пасище с храсти на община Ихтиман, имот № 12007 – нива на наследници на Петър Кръстев Милчев, имот № 120006 – нива на наследници на Малина Кръстева Цветкова, имот № 119010 – пасище с храсти, земи по чл. 19 - община Ихтиман, имот № 118003 – път IV кл. на община Ихтиман, имот № 119005 – път IV кл. на община Ихтиман, имот № 119006 – полски път на община Ихтиман, ведно с изградените в същия имот сгради, както следва (с номерация на сградите, съгласно цитираната скица): 1 – Сграда с друго предназначение с площ 97,00 /деветдесет и седем/ кв.м., 2 – Сграда с друго предназначение с площ 574,00 /петстотин седемдесет и четири/ кв.м., 3 – Сграда с друго предназначение с площ 575,00 /петстотин седемдесет и пет/ кв.м., 4 – Сграда с друго предназначение с площ 561,00 /петстотин шестдесет и един/ кв.м., 6 – Сграда с друго предназначение с площ 575,00 /петстотин седемдесет и пет/ кв.м., 7 – Сграда с друго предназначение с площ 576,00 /петстотин седемдесет и шест/ кв.м., 8 – Сграда с друго предназначение с площ 108,00 /сто и осем/ кв.м., 9 – Сграда с друго предназначение с площ 159,00 /сто петдесет и девет/ кв.м., 10 – Сграда с друго предназначение с площ 144,00 /сто четиридесет и четири/ кв.м., 11 – Сграда с друго предназначение с площ 461,00 /четиристотин шестдесет и един/ кв.м., 12 – Сграда с друго предназначение с площ 19,00 /деветнадесет/ кв.м., 14 – Сграда с друго предназначение с площ 40,00 /четиридесет/ кв.м. ЗАБЕЛЕЖКА: По време на описа беше констатирано, че посочените по-горе сгради, с номерация, съгласно скица на ОСЗ-гр. Ихтиман, а именно: 2, 3, 4, 6, 7, 10 и 11 са цялостно/частично разрушени. Посочените по-горе силажна яма, както и функционираща помпена станция не бяха установени.

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3139
  • Продажба на МПС: 218
  • Продажба на имущество: 327