Мезонет

Начална цена: 208880.00 лв. Покажи в EUR

143 кв.м., СОФИЯ
р-н Витоша, ул.Евлия Челеби №28 Б, вх.Б, ет.3, ап.9

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мария Красинова Цачева
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 09:00
Публикувана на: 15.11.2019 16:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1894.202.2.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със заповед № РД -18-69/14.12.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. София, район Витоша, ул. Евлия Челеби № 28-Б /двадесет и осем, буква „Б”/, вход Б, етаж 3 /трети/, апартамент № 9 /девет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1894.202 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две/, с предназначения на самостоятелния обект: жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 2 /двe/. Посочена в документа площ: 143,00 /сто четиридесет и три/ кв. метра. Прилежащи части: мазе № 17 /седемнадесет/ от 16,56 /шестнадесет цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м., мазе № 24 /двадесет и четири/ от 18,10 /осемнадесет цяло и десет стотни/ кв.м., 8,713 % /осем цяло седемстотин и тринадесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата. Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на 1 /първо/ ниво: на същия етаж 68134.1894.202.2.3 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две точка три/; под обекта: 68134.1894.202.2.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две точка едно/ и 68134.1894.202.2.2 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две точка две/; над обекта: 68134.1894.202.2.3 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две точка три/; при съседни самостоятелни обекти в сградата на 2 /второ/ ниво: на същия етаж: 68134.1894.202.2.3 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две точка три/, под обекта: няма, над обекта: няма, а съгласно акт за собственост представляващ: АПАРТАМЕНТ № 9 /девети/ мезонетен тип, вход „Б”, находящ се на III /трети/ етаж в сградата на ЖСК НЕЗАБРАВИМ ГЕРОЙ, на улица Мара Петлякова № 28-Б /двадесет и осем – Б/, а по удостоверение за данъчна оценка ул. Евлия Челеби, жк. Карпузица, град София, състоящ се от една стая, дневна, столова, кухненски бокс, клозет, антре, два балкона, при съседи на апартамента: североизток – долен етаж на апартамент 8 /осем/ собственост на Петър Йорданов Петракиев и Вергиния Тодорова Петракиева и стълбище, северозапад – зелена площ, югоизток – ул. Мара Петлякова, югозапад – долен етаж на ап. 12 /дванадесет/ от вход В собственост на Младен Владимиров Младенов и Снежанка Павлова Младенова; и две стаи, работен кабинет, баня, клозет, антре, две тераси, находящи се на терасовиден етаж, при съседи: североизток – стълбище и горен етаж на апартамент № 8 /осем/ собственост на Петър Йорданов Петракиев и Вергиния Тодорова Петракиева, северозапад – зелена площ, югоизток – ул. Мара Петлякова, югозапад – горен етаж на ап. 12 /дванадесет/ от вход В, собственост на Младен Владимиров Младенов и Снежанка Павлова Младенова, с обща площ от 143,00 /сто четиридесет и три/ квадратни метра, заедно с МАЗЕ № 17 /седемнадесет/, находящо се в сутерена на вход „Б”, с обща площ от 16,56 /шестнадесет цяло и петдесет и шест стотони/кв.м., при съседи: североизток – мазе № 18 /осемнадесет/ собственост на Надка Иванова Цинцова и мазе № 27 /двадесет и седем/ собственост на Пенка Петрова Смолянска, северозапад – мазе № 24 /двадесет и четири/ собственост на Марин Георгиев Белоев, югоизток – ул. Мара Петлякова, югозапад – мазе № 16 /шестнадесет/ собственост на Йосифка Георгиева Николова и коридор на мазетата, заедно с МАЗЕ № 24 /двадесет и четири/, находящо се в сутерена на вход „Б”, с обща площ от 18,10 /осемнадесет цяло и десет стотони/ квадратни метра, при съседи: североизток – мазе № 27 /двадесет и седем/ собственост на Пенка Петрова Смолянска, северозапад – зелена площ, югоизток – мазе № 17 /седемнадесет/ собственост на Марин Георгиев Белоев и коридор на мазетата, югозапад – стълбище, заедно с принадлежащите му 8,713 % /осем цяло седемстотин и тринадесет хиляди върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавно място, съставляващо имот с планоснимачен номер 2 /две/, парцел IX /девети/, кв. 100-а /сто „А”/, м. Карпузица по плана на гр. София, при съседи на дворното място: североизток – двор на сградата, северозапад – зелена площ, югоизток – ул. Мара Петлякова и югозапад – двор на сградата.

ЧСИ

Име: Мария Красинова Цачева
Служебен номер: 840
Телефон: 02 - 9836136
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Христо Белчев" №18, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://mariatsacheva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Красинова Цачева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3062
  • Продажба на МПС: 224
  • Продажба на имущество: 278