Офис

Начална цена: 323966.40 лв. Покажи в EUR

153 кв.м., СОФИЯ
гр. София, бул. България № 58

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стефан Христов Петров
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 09:00
Публикувана на: 18.11.2019 17:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, Район „Красно село”, бул.”България” № 58 (номер петдесет и осем), в сграда със смесено предназначение - Жилищна сграда с магазини, офиси, ателиета, подземни гаражи и трафопост, с обща разгъната застроена площ (включително сутерена) от 20 735,73 кв.м. (двадесет хиляди седемстотин тридесет и пет цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра), разделена на два жилищни блока (блок „А” и блок „В”) и един офисен блок (блок „С”), въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № АТ-12-1195/19.12.2007г. на ДНСК, построена в Урегулиран поземлен имот, целият с площ от 3 876 кв.м. /три хиляди осемстотин седемдесет и шест кв.м./, обозначен като УПИ № XI-1816,1652 (единадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда осемстотин и шестнадесет и хиляда шестстотин петдесет и две) - отреден за „Жилищно строителство и обществено обслужване”, попадащ в квартал 330 „г” (триста и тридесет, буква „г”), съгласно действащия план за регулация на град София, местността „бул.България - Мотописта”, с последно изменение на плана, одобрено със Заповед № РД-09-50-939 от 20.09.2005г. на гл. архитект на София, при граници на този урегулиран поземлен имот (по скица): булевард „България”; улица „Топли дол”; УПИ XII - 428, 427 (дванадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера четиристотин двадесет и осем и четиристотин двадесет и седем) и УПИ XIV (четиринадесети) - отреден за „Жилищно строителство”, а именно: ОФИС № 13 (тринадесет) - /С-3-13/-разположен на трети надпартерен етаж в блок „С” на сградата, на кота +10.05 (плюс десет цяло и пет стотни), със застроена площ от 153.45 кв.м. (сто петдесет и три цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра), състоящ се от: офисна площ, кухня и санитарен възел, при граници на офиса (по одобрен проект); двор; апартамент № 13 (тринадесет) - /В-3-13/; етажна площадка на блок „С”; офис № 12 (дванадесет)- /С-3-12/; двор; апартамент № 11 (единадесет) - /А-3-11/; общ коридор на етажа, етажна площадка и стълбищна клетка на блок „А”, заедно с приспадащите се. съгласно проектно - сметната документация на сградата. 1.03% (едно цяло и три стотни процента) идеални части от общите части на сградата (без тези на подземните паркоместа), равняващи се на 32,32 кв.м. (тридесет и две цяло и тридесет и две стотни квадратни метра), както и заедно с 0.96% (нула цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху урегулирания поземлен имот.

ЧСИ

Име: Стефан Христов Петров
Служебен номер: 921
Телефон: 02 943 83 75
E-mail: [email protected]
Адрес: гр.София, бул. "Витоша" № 130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://stefanpetrov.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Христов Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3139
  • Продажба на МПС: 218
  • Продажба на имущество: 327