Парцел

Начална цена: 19584.00 лв. Покажи в EUR

216 кв.м., ПЛЕВЕН
улица „12-ти август“ №1 А

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 21.01.2020 09:00
Публикувана на: 26.11.2019 13:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1306/2018г. с Изх. № 52963/ 25.11.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.12.2019г. до 17.00 часа на 20.01.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на МИЛАН СЪБЕВ НИКОЛОВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - незастроен, находящ се в град Плевен, община Плевен , област Плевен, на улица „12-ти август“ №1 А /едно, буква „А“/, а по кадастрална скица на СГКК- град Плевен, улица „12-ти август“ №3 А /три, буква „А“/, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.667.23 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и седем, точка, двадесет и три/, със стар идентификатор №186 /сто осемдесет и шест/, с площ съгласно кадастрална скица от 216,00 кв.м. /двеста и шестнадесет квадратни метра/, при съседи по кадастрална скица: имот №56722.667.25; имот №56722.667.24; имот №56722.667.22 и имот №56722.667.21, а по доказателствен нотариален акт №14, том IV, дело №522 от 2004г. на Нотариус В.Пеева с рег.№082 с район на действие РС – Плевен е описан, като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в град Плевен, на улица „12-ти август“ №1А , на площ от 220,00 кв.м. /двеста и двадесет квадратни метра/, имот с №186 /сто осемдесет и шест/ в квартал 20 /двадесет/, по плана на град Плевен, при съседи: улица, имот №185, имот №184 и имот №187. Съгласно Удостоверение с Изх.№ГР.20-93/25.07.2018г. издадено от Община Плевен, съгласно административно-териториалното деление на гр.Плевен, поземленият имот с идентификатор 56722.667.23, има актуален административен адрес: гр.Плевен, ул.„12-ти август“ №1А. - при първоначална цена – 19 584 лева /деветнадесет хиляди петстотин осемдесет и четири лева/. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 4038.50 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека: том 3, акт №160/2008г., подновяване/новиране том 4, акт №14/2018г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД; възбрана том 2, акт №107/2018г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, по изп.дело №201881504001306/18г., съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20188150401306/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/. Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 21.01.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 25.11.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2599
  • Продажба на МПС: 176
  • Продажба на имущество: 239