Земеделска земя

Начална цена: 21300.00 лв. Покажи в EUR

1942 кв.м., РАЗЛОГ
м. „ГАВРИЦА”, м. „КУТОВ ЧУКАР”

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 06.01.2020 09:00
Публикувана на: 01.12.2019 17:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан са: 1. Поземлен имот с идентификатор 61813.804.110 (шест, едно, осем, едно, три, точка, осем, нула, четири, точка, едно, едно, нула) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със заповед РД-18-33/15.05.2006г./15.05.2006г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Разлог, м.”ГАВРИЦА”, площ: 1942 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия: 9, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 748010, съседи: 61813.804.163, 61813.804.658, 61813.804.40. Имотът се намира на около 300 м след асфалтовия път Разлог-Катарино и на около 80 м перпендикулярно от тройното кръстовище – Разлог-Катарино-Реденка. Достъпа е по черен път. Мястото е с леко наклонен характер, в съседство със започнат строеж на хотелски комплекс, но изоставен сега. Имотът е необработваем в момента на оглед. 2. Поземлен имот с идентификатор 61813.804.22 (шест, едно, осем, едно, три, точка, осем, нула, четири, точка, две, две) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със заповед РД-18-33/15.05.2006г./15.05.2006г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Разлог, м.”КУТОВ ЧУКАР”, площ: 4074 (четири хиляди седемдесет и четири) кв.м. , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 804.22, съседи: 61813.804.40, 61813.804.658, 61813.804.374, 61813.804.31, 61813.804.4. Имотът се намира на около 350 м след асфалтовия път Разлог-Катарино и на около 140 м перпендикулярно от тройното кръстовище – Разлог-Катарино-Реденка, северно от последното. Достъпа е по черен път. Мястото е с наклонен характер, в съседство северно от започнат строеж на хотелски комплекс, но изоставен сега. Имотът е необработваем в момента на оглед. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Екстри

  • Панорама

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288