Други

Начална цена: 107000.00 лв. Покажи в EUR

99 кв.м., Банско
местност „Герачни улици“, к-с „УАЙТ ПИЙКС”

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 04.01.2020 09:30
Публикувана на: 02.12.2019 09:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан са следните недвижими имоти: 1. Търговски обект - ресторант с кадастрален идентификатор 02676.147.51.3.21, находящ се на кота 0.00 /нула метра/ на първи етаж-партер, в жилищна сграда, секция „В“ със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, целия със застроена площ от 159,56 кв.м. /сто петдесет и девет цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра/, състоящ се от: търговска зала - Снек бар със застроена площ от 98,72кв.м. /деветдесет и осем цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра/, студена кухня със застроена площ от 12,09кв.м. /дванадесет цяло и девет стотни квадратни метра/, миячно помещение със застроена площ от 7,04кв.м. /седем цяло и четири стотни квадратни метра/; сервизен офис със застроена площ от 7,65кв.м. /седем цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, предверие със застроена площ от 3,41кв.м. и склад със застроена площ от 3,98 /три цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра/ при съседи по акт за собственост: басейн, улица, двор, фоaйе-рецепция, спа център, а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж: обекти с идентификатори 02676.147.51.3.22 и 02676.147.51.3.23, под обекта: обекти с идентификатори 02676.147.51.3.25 и 02676.147.51.3.24 и над обекта: обекти с идентификатори 02676.147.51.3.6 и 02676.147.51.3.5, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата. Недвижимият имот – ресторант се намира на партерния етаж в масивна монолитна тухлена жилищна сграда. В ресторанта е правен ремонт. Състоянието на ресторанта е добро, подът на търговската зала е покрит с гранитогресни плочи, стените са покрити с латекс, тавана е окачен; пода на кухненските помещения е покрит с теракотни плочи, стените са покрити със санитарен фаянс и латекс, тавана е окачен; тоалетна – стените са покрити със санитарен фаянс, под – теракотни плочи, таван – латекс. Външната дограма е ПВЦ, вътрешната е демонтирана. В имота са изградени Ел. и ВиК инсталации. 2. Спа-център, находящ се в жилищната сграда-секция „В“ на комплекс – тип апартаментен хотел, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, целия със застроена площ от 320,46 кв.м. /триста двадесет цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра/, на две нива, по кадастрална карта съставен от самостоятелни обекти с кадастрални идентификатори:1. 02676.147.51.3.22 /представляващ друг самостоятелен обект в сграда със площ по кадастрална карта от 71.36 кв.м., със съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.21 и 02676.147.51.3.23, под обекта – обекти с идентификатори – 02676.147.51.3.24 и 02676.147.51.3.26 и над обекта – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.5 и 02676.147.51.3.6/; 2. 02676.147.51.3.24 /представляващ друг самостоятелен обект в сграда с предназначение – за спортна и развлекателна дейност, със площ по кадастрална карта от 50.00 кв.м., със съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.26 и 02676.147.51.3.25, под обекта – няма и над обекта – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.23 и 02676.147.51.3.22, 02676.147.51.3.21/; 3. 02676.147.51.3.23 /представляващ друг самостоятелен обект в сграда с предназначение – за спортна и развлекателна дейност, със площ по кадастрална карта от 60.00 кв.м., със съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.22 и 02676.147.51.3.21, под обекта – обекти с идентификатори – 02676.147.51.3.26, 02676.147.51.3.24 и 02676.147.51.3.25 и над обекта – обект с идентификатор 02676.147.51.3.6 /; 4. 02676.147.51.3.26 /представляващ друг самостоятелен обект в сграда със площ по кадастрална карта от 19.36 кв.м., със съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обект с идентификатор 02676.147.51.3.24, под обекта – няма и над обекта – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.22 и 02676.147.51.3.23/; 5. 02676.147.51.3.25 /представляващ друг самостоятелен обект в сграда с предназначение – за спортна и развлекателна дейност, със площ по кадастрална карта от 90.00 кв.м., със съседи по кадастрална карта: на същия етаж – обект с идентификатор 02676.147.51.3.24, под обекта – няма и над обекта – обекти с идентификатори 02676.147.51.3.21 и 02676.147.51.3.23/; представляващи както следва: съблекалня жени със застроена площ от 28,97 кв.м. /двадесет и осем цяло и деветнадесет и седем стотни квадратни метра/; съблекалня мъже със застроена площ от 11,63кв.м. /единадесет цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра/; басейн със застроена площ от 57,76 кв.м. /петдесет и седем цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, джакузи със застроена площ от 2,02 кв.м. /две цяло и две стотни квадратни метра/;коридор със стълби със застроена площ от 6,65 кв.м. /шест цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, при съседи: двор, улица, ресторант, коридор, стълбище и двор и на кота -3,40м /минус три цяло и четиридесет стотни метра/ със застроена площ от 161,06кв.м. /сто шестдесет и едно цяло и шест стотни квадратни метра/ състоящ се от: машинно със застроена площ от 19,06 кв.м. /деветнадесет цяло и шест стотни квадратни метра/, солариум със застроена площ от 8,14кв.м. /осем цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, помещение за масаж със застроена площ от 8,14кв.м /осем цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, предверие със застроена площ от 20,57кв.м. /двадесет цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/, тоалетна със застроена площ от 2,79кв.м. /две цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра/, душ със застроена площ от 2,37 кв.м. /две цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра/, фитнес със застроена площ от 53,12 кв.м. /петдесет и три цяло и дванадесет стотни квадратни метра/ и стълбище и коридор със застроена площ от 35,18 кв.м. /тридесет и пет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Недвижимият имот – спа център се намира на партерния и сутеренен етажи в масивна монолитна тухлена жилищна сграда. В спа центъра не е правен ремонт. Състоянието на спа центъра е лошо, пода на спортната зала е покрит с гранитогресни плочи, стените са покрити с латекс, тавана е окачен; пода на сервизните помещения е покрит с теракотни плочи, стените са покрити със санитарен фаянс и латекс, тавана е окачен; тоалетните – стените са покрити със санитарен фаянс, под – теракотни плочи, таван – латекс; Външната дограма е ПВЦ, вътрешната е демонтирана. В имота са изградени Ел. и ВиК инсталации. 3. ГАРАЖНА КЛЕТКА „А5“ /“А“-пет/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.1.30 разположена на кота -2,50м. / минус две цяло и петдесет стотни метра/, етаж 0, в секция „А“, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34 –, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, със застроена площ от 24,31 кв.м. /двадесет и четири цяло и тридесет и една стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост: гаражна клетка А6, гаражна клетка А4 и подход за гаражите, а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обекти с идентификатори 02676.147.51.1.3 и 02676.147.51.1.29, под обекта: няма, над обекта: обекти с идентификатори 02676.147.51.1.3 и 02676.147.51.1.2, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата. Недвижимият имот – гаражна клетка се намира на сутеренния етаж в масивна монолитна тухлена жилищна сграда. В гаража не е правен ремонт. Подът на гаража е на вароциментова замазка, стените и тавана са на стоманобетонна плоча. Иимотите се намират в комплекс „УАЙТ ПИЙКС”, гр. Банско. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3072
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 281