Земеделска земя

Начална цена: 100160.00 лв. Покажи в EUR

3001 кв.м., РАЗЛОГ
м. „Църнако”

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 04.01.2020 10:00
Публикувана на: 02.12.2019 09:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61813.531.14 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин тридесет и едно, точка, четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, с площ за имота 3001 кв. м. /три хиляди и един квадратни метра/ с трайно предназначение на територията: „земеделска” и начин на трайно ползване: „нива” и административен адрес: м. „Църнако” при съседни поземлени имоти с идентификатори: №61813.531.31; 61813.531.26; 61813.531.28, 61813.531.439; 61813.531.1, който имот съгласно документ за собственост представлява Нива с площ от 3,001 декара /три хиляди и един квадратни метра/, пет категория, в местността „Църнако” в землището на гр. Разлог, представляваща имот №531014 /петстотин тридесет и една хиляди и четиринадесет/ по плана на земеразделяне на гр. Разлог при граници-съседи: имот №531028 /петстотин тридесет и една хиляди и двадесет и осем/ - нива на „Пирин Голф Пропъртис” ООД; имот №531026 /петстотин тридесет и една хиляди и двадесет и шест/ - нива на „Ва и Ко” ООД; имот №531013 /петстотин тридесет и една хиляди и тринадесет/ - нива на наследниците на Никола Иванов Джорджов и имот №001439 /две нули хиляда четиристотин тридесет и девет/ - полски път на Община Разлог. Имотът се намира на около 100 м от централния вход на хотел Мурите по асфалтовия път в посока хотел „Грийн ууд енд СПА“, както и на 1 км от главния вход на к-с“Пирин голф и СПА“. Достъпа е по черен път. Мястото е с леко наклонен характер в северна посока, като в съседство е изградена спортна площадка. Имотът е необработваем в момента на оглед. Имотът се намира в землището на гр. Разлог, м. „Църнако”, площ: 3001 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 5. Привлекателност на района: добра; Тенденции за развитие на района: добри; Тенденции на развитите на пазарните цени на имотите: стабилни Пазарно предлагане на собственост от оценявания вид: стабилно Пазарно търсене на собственост от оценявания вид: слабо; Търсене и предлагане на имоти от оценявания тип: предлагането превишава търсенето. Инженерната инфраструктура на района: пътя на около 40 м до имота е асфалтиран, като последните метри за достигане до имота са черен път. • Водопровод ■ Не • Електрификация ■ Не Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Екстри

  • Панорама

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288