Други

Начална цена: 37800.00 лв. Покажи в EUR

373 кв.м., Добринище
ул. „Гарата” 5

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 20.01.2020 09:00
Публикувана на: 02.12.2019 09:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 21498.350.11.3.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/15.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Добринище, ул. “Гарата” №5, ет.3, ап. /хотелски стаи/, самостоятелния обект се намира в сграда № 3 разположена в поземлен имот с идентификатор 21498.350.11, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/ , посочена в документа площ 372.90 кв.м. /триста седемдесет и две цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ниво : 1 /едно/, стар идентификатор – няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 21498.350.11.3.2, а съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека представляващ III /трети/ етаж, разположен на кота + 5.60 /плюс пет цяло и шестдесет стотни/ м. от масивна сграда, състояща се от сутеренен етаж и три етажа., представляваща „СЕМЕЕН ХОТЕЛ” с обща застроена площ от 372.90 /триста седемдесет и две цяло и деветдесет стотни/ кв. м. и обща разгърната застроена площ от 1369.00 /хиляда триста шестдесет и девет/ кв. м., построена в УПИ X-111 /десети за имот планоснимачен номер сто и единадесет/ в кв. 79 /седемдесет и девет/ по плана на гр. Добринище, одобрен със заповед №01-30/2004 г. с площ за парцела от 2120 /две хиляди сто и двадесет/ кв. м. на кмета на Общината, при съседи на парцела съгласно скица: улица, УПИ II, улица, УПИ V и УПИ VIII, ведно със съответни части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Имотът представлява втори етаж с обща застроена площ от 372.90кв.м., в който са обособени склад, шест хотелски стаи и един апартамент. Строителството е извършено през 2007 г. Имотът се намира вляво от пътя Банско-Гоце Делчев. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288