Къща

Начална цена: 41664.00 лв. Покажи в EUR

107 кв.м., Смилян
ул. Шина Андреева 12. Продава се 1/2 ид.ч. !

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 08.01.2020 10:00
Публикувана на: 03.12.2019 11:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67547.501.231 /шест, седем, пет, четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, три, едно/, по кадастралната карта на с. Смилян, общ.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-73/16.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с площ от 2017 кв.м. /две хиляди и седемнадесет квадратни метра/, а по документ за собственост с площ от 1961 кв.м. /хиляда деветстотин шестдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи: имоти с идентификатори 67547.21.48, 67547.501.230, 67547.501.1626 и 67547.501.232, който имот участва в образуването на УПИ V-231, находящ се в кв. 25 и неурегулирано, съгласно действащия устройствен план на с. Смилян, който имот е идентичен с имот пл. № 231, участващ в образуването на УПИ V-231, находящ се в кв. 25 по стария план на с. Смилян, съгласно Удостоверение за идентичност № 200/27.03.2013 г., издадено от Община Смолян и Скица № 2461/11.03.2013 г., издадена от СГКК - гр. Смолян, с нанесена регулация под № 28/18.03.2013 г. от Община Смолян, ведно с построените в имота ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67547.501.231.1 /шест, седем, пет, четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, три, едно, точка, едно/, със застроена площ от 107 кв.м. /сто и седем квадратни метра/, по кадастралната карта на с. Смилян, с предназначение - жилищна сграда, еднофамилна, брой етажи - 3 /три/, състояща се от сутерен, първи и втори жилищни етажи, съгласно Удостоверение по чл.202 от ЗУТ № 201/27.03.2013 г., издадено от Община Смолян и СГРАДА с идентификатор 67547.501.231.2 /шест, седем, пет, четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, три, едно, точка, две/, със застроена площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, брой етажи - 1, съгласно Удостоверение по §16, ал.1 от ПР на ЗУТ № 198/27.03.2013 г., издадено от Община Смолян и СГРАДА с идентификатор 67547.501.231.4 /шест, седем, пет, четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, две, три, едно, точка, четири/, със застроена площ от 29 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/, брой етажи - 1, съгласно Удостоверение по §16, ал.1 от ПР на ЗУТ № 199/27.03.2013 г., издадено от Община Смолян.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Локално отопление
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288