Други

Начална цена: 457471.20 лв. Покажи в EUR

461 кв.м., КЪРДЖАЛИ
район Общински пазар

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 13.01.2020 11:00
Публикувана на: 03.12.2019 16:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ПО ОДОБРЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.106.652 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, шестстотин петдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, район Общински пазар, целият с площ 461 /четиристотин шестдесет и един/ кв.м., при граници: поземлен имот с идентификатор №40909.106.653, поземлен имот с идентификатор №40909.106.471, поземлен имот с идентификатор №40909.106.488, със стар идентификатор №40909.106.519 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, петстотин и деветнадесет/, с номер по предходен план - УПИ XV /петнадесет/, кв.231 /двеста тридесет и едно/ НА ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с ТЪРГОВСКИ ПАРТЕР и СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ, с разгърната застроена площ 1800,2 кв.м., както следва: 1/ СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ /кота „ - 2.75”/ минус две цяло и седемдесет и пет стотни/ от описаната сграда, със застроена площ 426.40 /четиристотин двадесет и шест цяло и четиридесет стотни/ кв.м., състоящ се от подземен гараж с десет паркоместа, от които девет свободно стоящи и едно в самостоятелна клетка с плътна врата, склад, стълбищна клетка, магазин за промишлени стоки, състоящ се от търговска зала и склад и покрита рампа; 2/ ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ /кота „+12”/ плюс дванадесет/ от описаната сграда, със застроена площ 185.20 /сто осемдесет и пет цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от АПАРТАМЕНТ № 4.1 /четири, точка, едно/ със застроена площ 72.70 /седемдесет и две цяло и седемдесет стотни/ кв.м., АПАРТАМЕНТ № 4.2 /четири, точка, две/ със застроена площ 81.70 /осемдесет и едно цяло и седемдесет стотни/ кв.м., стълбищна клетка и коридор; 3/ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ /кота „0”/нула/ от описаната сграда, със застроена площ 353.50 /триста петдесет и три цяло и петдесет стотни/ кв.м., включващ входно пространство, стълбищна клетка, МАГАЗИН за промишлени стоки №1 /едно/, със застроена площ 32.50 /тридесет и две цяло и петдесет стотни/ кв.м., състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел, МАГАЗИН за промишлени стоки №2 /две/, със застроена площ 55.90 /петдесет и пет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел, МАГАЗИН за промишлени стоки №3 /три/, със застроена площ 67 /шестдесет и седем/ кв.м., състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел, МАГАЗИН за промишлени стоки №4 /четири/, със застроена площ 69.90 /шестдесет и девет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел, МАГАЗИН за промишлени стоки №5 /пет/, със застроена площ 30.90 /тридесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел и МАГАЗИН за промишлени стоки №6 /шест/, със застроена площ 52.80 /петдесет и две цяло и осемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел; 4/ ПЪРВИ ЕТАЖ /кота „+3.45”/ плюс три цяло и четиридесет и пет стотни/ от описаната сграда, със застроена площ 264.80 /двеста шестдесет и четири цяло и осемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от АПАРТАМЕНТ №1.1 /едно, точка, едно/ със застроена площ 80.20 /осемдесет цяло и двадесет стотни/ кв.м., АПАРТАМЕНТ №1.2 /едно, точка, две/ със застроена площ 113.10 /сто и тринадесет цяло и десет стотни/ кв.м., стълбищна клетка и коридор; 5/ ВТОРИ ЕТАЖ /кота „+6.30”/ плюс шест цяло и тридесет стотни/ от описаната сграда, със застроена площ 287.60 /двеста осемдесет и седем цяло и шестдесет стотни/ кв.м., състоящ се от АПАРТАМЕНТ №2.1 /две, точка, едно/ със застроена площ 78.90 /седемдесет и осем цяло и деветдесет стотни/ кв.м., АПАРТАМЕНТ №2.2 /две, точка, две/ със застроена площ 86.80 /осемдесет и шест цяло и осемдесет стотни/ кв.м., АПАРТАМЕНТ №2.3 /две, точка, три/ със застроена площ 83.10 /осемдесет и три цяло и десет стотни/ кв.м., стълбищна клетка и коридор и 5/ ТРЕТИ ЕТАЖ /кота „+9.15”/плюс девет цяло и петнадесет стотни/ от описаната сграда, със застроена площ 282.40 /двеста осемдесет и две цяло и четиридесет стотни/ кв.м., състоящ се от АПАРТАМЕНТ №3.1 /три, точка, едно/ със застроена площ 76.80 /седемдесет и шест цяло и осемдесет стотни/ кв.м., АПАРТАМЕНТ №3.2 /три, точка, две/ със застроена площ 86.80 /осемдесет и шест цяло и осемдесет стотни/ кв.м., АПАРТАМЕНТ №3.3 /три, точка, три/ със застроена площ 80.30 /осемдесет цяло и тридесет стотни/ кв.м., стълбищна клетка и коридор. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 457 471,20 /ЧЕТИРИСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ЕДИН ЛВ. И ДВАДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. СДЕЛКАТА Е НЕОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА ПО ЗДДС.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288