Други

Начална цена: 8000.00 лв. Покажи в EUR

1114 кв.м., Лесово
ДВОРНО МЯСТО в с. Лесово, обл. Ямболска, цялото с площ по документ за собственост 844 кв.м., а по скица с площ от 1060 кв.м., съставляващо УПИ IV -126, в кв.10 по плана на селото, заедно с построените в дворното място ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 31.01.2020 14:00
Публикувана на: 04.12.2019 12:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл.ГПК от 30.12.2019г.до 30.01.2020г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20178780400694, в сградата на РС-Елхово, като на 31.01.2020 г. в 14.00ч. в зала на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Мария Николаева Димитрова, Димитър Кирилов Димитров и Пепа Кирилова Данева, а именно: 1. ДВОРНО МЯСТО в с. Лесово, обл. Ямболска, цялото с площ по документ за собственост 844 кв.м., а по скица с площ от 1060 кв.м., съставляващо УПИ IV -126, в кв.10 по плана на селото, заедно с построените в дворното място ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ от 162 кв.м., НАВЕС с площ от 42 кв.м. и ГАРАЖ с площ от 18 кв.м., при граници на имота: ПИ IV– 127, ПИ VII – 128, от две страни улица, ПИ X-125, който имот по кадастрална карта представлява поземлен имот с идентификатор 43459.501.126, адрес на поземления имот: с. Лесово, п.к. 8754, ул. "Ангел Михов" № 16, с площ: 1114 кв.м, ведно с построените в имота: сграда с идентификатор 43459.501.126.1, със застроена площ: 93 кв.м, брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор 43459.501.126.3, със застроена площ: 53 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда; сграда с идентификатор 43459.501.126.4, със застроена площ: 20 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, - цената на имота, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 8 000 лв. /осем хиляди лева лева/. 2. ½ идеална част от следния недвижим имот: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА-РЕСТОРАНТ "ЛЯТНА ГРАДИНА" с площ от 95 кв.м. и НАВЕС с площ от 225 кв.м., построени с отстъпено право на строеж върху 320 кв.м. от дворно място в с. Лесово, обл. Ямболска, съставляващо УПИ III – за ресторант в кв 47 по плана на селото, при граници на имота: на север – път, на изток – улица, на юги и запад – общо място – парк, като имота по кадастралната карта представлява сграда с идентификатор 43459.501.477.1, със застроена площ: 107 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за обществено хранене, сграда с идентификатор 43459.501.477.2, със застроена площ: 209 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за обществено хранене, построени с отстъпено право на строеж в поземлен имот с идентификатор 43459.501.477, с адрес с. Лесово, п.к. 8754, ул. "Димитър Павлов", с площ: 563 кв.м, - цената на имота, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4144,25 лв./четири хиляди сто четиридесет и четири лева и двадесет и пет стотинки/ За имотите е вписана възбрана в полза на взискателите. Имотът по т.1 е собственост на Георги Стоянов Христов, а по отношение на взискателите и на основание чл. 11 от ЗН собственик е Община Елхово. Идеалната част от имота по т.2 е собственост на Георги Стоянов Христов, а по отношение на взискателите и на основание чл. 11 от ЗН собственик е Областна Администрация Ямбол. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ Елхово,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-30.01.2020г. -17,00ч. Гр.Ямбол,04.12.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2548
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 244