Производствен имот

Начална цена: 149364.00 лв. Покажи в EUR

774 кв.м., МАДАН
УЛ. РЕПУБЛИКА №2

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 28.12.2019 до 28.01.2020
Обявяване на: 29.01.2020 10:00
Публикувана на: 04.12.2019 16:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) IV-обществено обслужване, кв. 28 по плана на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрен със Заповед № А-2/19.12.2005 г. на Кмета на Община Мадан, с площ от 774 кв.м. (седемстотин седемдесет и четири квадратни метра), при граници на урегулирания поземлен имот: от изток – улица, от запад – река, от север – УПИ VI-обществено обслужване, кв. 28, от юг – УПИ V-обществено обслужване, кв. 28, и представляващ ЧАСТ с площ от 774 кв.м. (седемстотин седемдесет и четири квадратни метра) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.501.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 6/ 25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с обща площ от 1 044 кв.м. (хиляда четиридесет и четири квадратни метра), с адрес: гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Република № 2, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи на поземления имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.879, 46045.501.180, 46045.501.897, 46045.501.1027, ВЕДНО с построената в поземления имот ТРИЕТАЖНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 46045.501.181.1 и със застроена площ от 330 кв.м. (триста и тридесет квадратни метра).

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2599
  • Продажба на МПС: 176
  • Продажба на имущество: 239