Гараж

Начална цена: 12480.00 лв. Покажи в EUR

15 кв.м., ПЛЕВЕН
ул.“Цар Калоян“ №6

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 11.01.2020 до 11.02.2020
Обявяване на: 12.02.2020 09:00
Публикувана на: 05.12.2019 13:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2044/2019г. с Изх. № 55203/ 04.12.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.01.2020г. до 17.00 часа на 11.02.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, собственост на ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА ЗЕЛЕНКОВА, а именно: Гараж №6 /шест/, находящ се в град Плевен, на ул.“Цар Калоян“ №6, в сградата на ЖСК „Дружба“, вх.В, със застроена площ 15 кв.м., /петнадесет квадратни метра/, с южно изложение, при съседи: изток- гараж на Стефка Андонова Пенева и Иван Костадинов Пенев, от запад-гараж на Цветан Димитров Цветанов и Йорданка Лазарова Цветанова, юг-двор, от север- гараж на Иван Каменов, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, съставляващо УПИ VII-3315 /седем- три хиляди триста и петнадесет/ в стр.квартал 345 /триста четиридесет и пет/ по плана на гр.Плевен, отстъпено със Заповед №2223/10.08.1977г., на Председателя на ОбНС гр.Плевен, при съседи на дворното място: ул.“Цар Калоян“, УПИ VIII-3311 на Александър Пътов, УПИ III-3312, УПИ III-3316, УПИ III-3318 и УПИ III-3321. Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г./06.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.724.1.10 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка седемстотин двадесет и четири, точка, едно, точка, десет/ по с адрес на имота: град Плевен, п.к. 5800, улица „Цар Калоян“ №6 /шест/, вход „В“, етаж 0 /нула/, обект 10 /десет/, етаж 0/нула/, в сграда с идентификатор 56722.659.724.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка седемстотин двадесет и четири, точка, едно/, с брой надземни етажи – 5 /пет и брой подземни етажи 0 /нула/, предназначение жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.724 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка седемстотин двадесет и четири/. Предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ от 15.00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-имот с идентификатор 56722.659.724.1.11, 56722.659.724.1.9, 56722.659.724.1.17, 56722.659.724.1.16, под обекта – няма, над обекта – имот с идентификатор 56722.659.724.1.1. В гаража има ток и вода, не функционира като офис. В Община Плевен не са открити книжа относно преустройство на гараж в офис. - при първоначална цена – 12 480 лева /дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/, на 80% от пазарната стойност 15 600 лева, съгласно заключение на вещо лице. Данъчната оценка е в размер на 8411.80 лв. Тежести за имота: вписана възбрана том 2, акт №95/2014г. в полза на „Уникредит Булбанк“АД; вписана възбрана том 4, акт №35/2016г. в полза на „Уникредит Булбанк“АД по ид №20148150401124 на ЧСИ Т.Кирилова; Договор за цесия от 06.11.2017г., между Цедент „Уникредит Булбанк“АД и Цесионер "АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" ЕАД; възбрана том 3, акт №123/2019г. в полза на взискателя "АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" ЕАД, по изп.дело №20198150402044 на ЧСИ Т.Кирилова, съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ Кирилова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20198150402044 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 12.02.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 04.12.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2740
  • Продажба на МПС: 155
  • Продажба на имущество: 255