Производствен имот

Начална цена: 81680.00 лв. Покажи в EUR

2068 кв.м., КАВАРНА

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 21.01.2020 10:00
Публикувана на: 09.12.2019 14:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от Поземлен имот с начин на трайоно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ с площ 4136 кв. м. /четири хиляди сто тридесет и шест квадратни метра/, съставляващ имот с идентификатор № 35064.501.3072 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, нула, седем, две/, находящ се в гр. Каварна, ул. „17 - та“, ведно с построената в него сграда за енергопроизвоство със застроена площ от 9 кв.м. /девет квадратни метра/ с идентификатор № 35064.501.3072.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед:КД-14-08-939/15.11.2010г. на Началника на СГКК - Добрич, стар идентификатор 35064.501.3014, номер по предходен план: квартал 185, парцел I, обл. Добрич, при граници и съседи имоти с идентификатори: 35064.501.3074, 35064.501.3075, 35064.501.3073, 35064.501.9528. Описание: Поземленият имот е с площ 4 136 кв.м. Намира се в северния край на града в началото на промишлената зона, отстои на 150 м. от общински пазар и 500 м. от центъра на града. Наоколо са построени други производствени обекти и складове. В съседните имоти са изградени промишлени и складови сгради в редовна експлоатация. Имотът е разположен на равен терен, от северната и западната страна не е ограден, останалите две страни са оградени с масивни огради-оградите на съседните имоти, покрит с асфалтова настилка, на места изронена. Лицето на имота е към улица, снабден е с ел. и ВиК инсталации на границата, трафопоста е изграден на границата на имота с общински имот, в редовна експлоатация. В имота е построена една сграда със ЗП-9 кв.м. за енергопроизводство, която не е обект на продажбата. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1. Възбрана, вписана под №69, том 2, дв.вх.рег. №4193/14.12.2009г. върху ½ ид.ч., собственост на Станимир Божидаров Георгиев; 2. Възбрана, вписана под №52, том 2, дв.вх.рег. №3126/01.11.2013г. върху ½ ид.ч., собственост на Станимир Божидаров Георгиев, 3. Възбрана, вписана под №103, том 1, дв.вх.рег. №1347/10.07.2018г. върху ½ ид.ч., собственост на Станимир Божидаров Георгиев, 4. Възбрана, вписана под №110, том 1, дв.вх.рег. №1485/26.07.2018г., по настоящото изпълнително дело, 5. Възбрана, вписана под № 31, том 1, дв.вх.рег. №221/14.02.2019г. върху ½ ид.ч., собственост на Станимир Божидаров Георгиев.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2599
  • Продажба на МПС: 176
  • Продажба на имущество: 239