Земеделска земя

Начална цена: 460.00 лв. Покажи в EUR

1324 кв.м., Любеново

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 11.01.2020 до 11.02.2020
Обявяване на: 12.02.2020 09:00
Публикувана на: 09.12.2019 16:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1197 / 2018 г. с Изх. № 56046/ 09.12.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.01.2020г. до 17.00 часа на 11.02.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти принадлежащи на „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Румен Александров Кирилов, находящи се в землището на с.Любеново, общ.Никопол, обл.Плевен, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №057017 /нула петдесет и седем хиляди и седемнадесет/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ПОД ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ“, ЕКАТТЕ 45536, цялата с площ от 1324,00 кв.м. /хиляда триста двадесет и четири квадратни метра/, категория на земята VI – шеста, при съседи: имот №057018-друга селскостопанска територия, имот №057023-друга селскостопанска територия, имот №057031- друга селскостопанска територия, имот №057030-друга селскостопанска територия, имот №057029-друга селскостопанска територия, имот №049020-полски път на Общ.Никопол. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.57.17, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ПОД ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ“, с площ от 1324 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Дриг вид земеделска земя, категория на земята: 6, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 44536.57.30, 44536.57.31, 44536.57.23, 44536.57.18, 44536.49.20, 44536.57.29; - при първоначална цена – 460 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 155.70 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№155/2018г., на АВ Имотен регистър. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №057020 /нула петдесет и седем хиляди и двадесет/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ПОД ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ“, ЕКАТТЕ 45536, цялата с площ от 1324,00 кв.м. / хиляда триста двадесет и четири квадратни метра/, категория на земята VI – шеста, при съседи: имот №057019-друга селскостопанска територия, имот №049020-полски път на Община Никопол, имот №057034-друга селскостопанска територия, имот №057012-друга селскостопанска територия. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.57.20, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ПОД ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ“, с площ от 1324 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Дриг вид земеделска земя, категория на земята: 6, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 44536.57.12, 44536.57.34, 44536.49.20, 44536.57.19; - при първоначална цена – 460 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 155.70 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№156/2018г., на АВ Имотен регистър. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №057026 /нула петдесет и седем хиляди и двадесет и шест/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ПОД ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ“, ЕКАТТЕ 45536, цялата с площ от 3250,00 кв.м. / три хиляди двеста и петдесет квадратни метра/, категория на земята VI – шеста, при съседи: имот №057025-друга селскостопанска територия на Димитър Милков Петков, имот №049020-полски път на Община Никопол, имот №057027-друга селскостопанска територия на Китан Симеонов Спасов, имот №057018-нива на „С.И.Г.“ООД, имот №059017- нива на Цветана Петрова Петкова. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.57.26, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ПОД ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ“, с площ от 3250 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Дриг вид земеделска земя, категория на земята: 6, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 44536.59.17, 44536.59.18, 44536.57.27; 44536.49.20, 44536.49.20, 44536.57.25; - при първоначална цена – 1129 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 382.20 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№157/2018г., на АВ Имотен регистър. 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №057027 /нула петдесет и седем хиляди и двадесет и седем/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ПОД ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ“, ЕКАТТЕ 45536, цялата с площ от 3250,00 кв.м. / три хиляди двеста и петдесет квадратни метра/, категория на земята VI – шеста, при съседи: имот №049020- полски път на Община Никопол, имот №059038-нива на „СЕРЕС“ООД, имот №059037- нива на „Ромфарм Компани“ООД, имот №059018-нива на „С.И.Г“ООД, имот №057026- друга селскостопанска територия на Валери Спасов Симеонов. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.57.27, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ПОД ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ“, с площ от 3250 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Дриг вид земеделска земя, категория на земята: 6, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.59.18, 44536.59.37, 44536.59.38; 44536.49.59, 44536.49.20, 44536.57.26; - при първоначална цена – 1129 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 382.20 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№158/2018г., на АВ Имотен регистър. 5. 533,00 кв.м./ 1599,00 кв.м. идеални части /петстотин тридесет и три квадратни метра идеални части от общо хиляда петстотин деветдесет и девет квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №062007 /нула шестдесет и две хиляди и седем/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ВЪРБАНОВ ДОЛ“, ЕКАТТЕ 45536, ЕКАТТЕ 45536, категория на земята VI – шеста, при съседи: имот №000060-пасище, мера на Община Никопол, Км.Любеново, имот №061002-нива на Милка Любенова Александрова, имот №062012- друга селскостопанска територия на Владимир Димитров Първанов и др., имот №062008- друга селскостопанска територия на насл. на Неделчо Ангелов Илиев. Спасов Симеонов. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.62.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ВЪРБАНОВ ДОЛ“, с площ от 1599 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Дриг вид земеделска земя, категория на земята: 6, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.264.60, 44536.62.8, 44536.62.12, 44536.61.2; - при първоначална цена – 185 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 188.00 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с наследниците на Неделчо Ангелов Пенков; Договор за наем том 3, акт №165/2017г., наемател ЕТ „ДАР-РУМЕН КИРИЛОВ“, наемодател „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ЕООД, срок 10 г., считано от 01.10.2017г., до 30.09.2027г.; възбрана том 1, акт №34/2018г., в полза на „АГРИЛИЗИНГ“ЕАД; възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, 533 кв.м.ид.части, съгласно удостоверение за тежести с изх.№160/2018г., на АВ Имотен регистър. 6. 534,00 кв.м./ 800,00 кв.м. идеални части /петстотин тридесет и четириквадратни метра идеални части от общо осемстотин квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ,МЕРА, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №114003 / сто и четиринадесет хиляди и три/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ЖЕЛЕВ ДОЛ“, ЕКАТТЕ 45536, категория на земята VI – шеста, при съседи: имот №000027-полски път на Община Никопол, имот №114002-пасище, мера на Марийка Христанова Асенова, имот №251001-залесена територия на МЗХ-Държавно лесничейство, имот №251002-залесена терит.на насл.на Русан Димитров Иванов, имот №251003-залесена терит.на насл.на Марин Иванчев Иванов, имот №114004-пасище, мера на Община Никопол, Км.Любеново. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.114.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ЖЕЛЕВ ДОЛ“, с площ от 800 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 6, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.112.27, 44536.114.4, 44536.251.3, 44536.251.2, 44536.251.1, 44536.114.2; - при първоначална цена – 185 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 26.90 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с Ангел Кирилов Симеонов; договор за наем том 3, акт 164/2017г., наемодател АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ, наемател ЕТ ДАР -РУМЕН КИРИЛОВ срок 10 ст.години, от 01.10.2017 до 30.09.2027; възбрана том 1, акт №34/2018г., в полза на „АГРИЛИЗИНГ“ЕАД; възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, 534 кв.м.ид.части; съгласно удостоверение за тежести с изх.№170/2018г., на АВ Имотен регистър. 7. 4676,00 кв.м./7014,00 кв.м. идеални части /четири хиляди шестотин седемдесет и шест квадратни метра идеални части от общо седем хиляди и четиринадесет квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №160001/ сто и шестдесет хиляди и едно/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ТЕТЕВ ВРЪХ“, ЕКАТТЕ 45536, категория на земята VI – шеста, при съседи: имот №000162-пасище, храсти на Общ.Никопол, Км.Любеново, имот №000161-пасище, храсти на Общ.Никопол, Км.Любеново, имот №160012-др.селск.тер. на Славка Кирилова Енчева, имот №000157-пасище, храсти на Общ.Никопол, Км.Любеново, имот №000023-полски път на Общ.Никопол. Върху имота има следните ограничения: Да се изполузва съгласно Закона за горите и правилника за приложението му. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.160.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ТЕТЕВ ВРЪХ“, с площ от 7015 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: 6, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.160.12, 44536.160.161, 44536.160.162, 44536.164.123, 44536.249.157; - при първоначална цена – 1624 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 721.70 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с Кралю Ценков Павлов; Договор за наем том 3, акт №164/2017г., наемател ЕТ „ДАР-РУМЕН КИРИЛОВ“, наемодател „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ЕООД, срок 10 г., считано от 01.10.2017г., до 30.09.2027г.; възбрана том 1, акт №34/2018г., в полза на „АГРИЛИЗИНГ“ЕАД; възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД; възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, 4676 кв.м.ид.части, съгласно удостоверение за тежести с изх.№182/2018г., на АВ Имотен регистър. 8. 666,00 кв.м./1000,00 кв.м. идеални части /шестотин шестдесет и шест квадратни метра идеални части от общо хиляда квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №169028/ сто шестдесет и девет хиляди и двадесет и осем/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ПАПРАТЕН ВРЪХ“, ЕКАТТЕ 45536, категория на земята VI – шеста, при съседи: имот №169027-др. селскост. т. на Димитър Киринов Симеонов, имот №169010-др. селскост. т. на Васил Асенов Симеонов, имот №169029- др. селскост. т. на Правда Киринова Цакова, имот №169015- др. селскост. т. на Манол Бързев Аврамов. Имотът е образуван от имот №169012. Върху имота има следните ограничения: Да се изполузва съгласно Закона за горите и правилника за приложението му. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.169.28, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ПАПРАТЕН ВРЪХ“, с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: 6, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.169.15, 44536.169.29, 44536.169.10, 44536.169.27; - при първоначална цена – 231 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 117.60 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с Ангел Кирилов Симеонов; договор за наем том 3, акт 164/2017г., наемодател АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ, наемател ЕТ ДАР -РУМЕН КИРИЛОВ срок 10 ст.години, от 01.10.2017 до 30.09.2027; възбрана том 1, акт №34/2018г., в полза на „АГРИЛИЗИНГ“ЕАД; възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, 666 кв.м.ид.части; съгласно удостоверение за тежести с изх.№183/2018г., на АВ Имотен регистър. 9. 1000,00 кв.м./3001,00 кв.м. идеални части /хиляда квадратни метра идеални части от общо три хиляди и един квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №177003/ сто седемдесет и седем хиляди и три/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „МАНАСТИРА“, ЕКАТТЕ 45536, категория на земята VI – шеста, при съседи: имот №177002 - нива на „Дон Агрикола“ЕООД, имот №177004 - нива на насл.на Пашан Славков Киров, имот №115005 - пасище, мера на Общ.Никопол, Км.Любеново. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.177.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „МАНАСТИРА“, с площ от 3002 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.177.4, 44536.177.2, 44536.115.5; - при първоначална цена – 463 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 255.20 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с наследниците на Тодор Ангелов Пенков; Договор за аренда том 7, акт №178/2010г., собственик Емка Ангелова Йорданова, арендатор СОРТОВИ СЕМЕНА -ВАРДИМ ЕАД, срок 5 години; анекс – допълнително споразумение към договора с нот.зав.на подписите том 5, акт №57/2013г. собственик собственик Емка Ангелова Йорданова, арендатор СОРТОВИ СЕМЕНА -ВАРДИМ ЕАД, срок до 01.10.2017г.; договор за аренда том 5, акт 93/2016г., собственик Емка Ангелова Йорданова, арендатор АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ, срок 30 години, считано от 2016-2046; възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, 1000 кв.м.ид.части, съгласно удостоверение за тежести с изх.№184/2018г., на АВ Имотен регистър. 10. 2300,00 кв.м./6900,00 кв.м. идеални части /две хилади и триста квадратни метра идеални части от общо шест хиляди и деветсотин квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №181078/ сто осемдесет и една хиляди седемдесет и осем/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ДЕБЕЛИЯ ВРЪХ“, ЕКАТТЕ 45536, категория на земята VII – седма , при съседи: имот №000045-път III кл. на Държавата, имот №181079 - др.селскост.т.на Валерий Романов Антонов, имот №181075 - др. селскост. т. на насл. Богдан Георгиев Занев, имот №181114-др. селскост. т. на „СОРТОВИ СЕМЕНА-ВАРДИМ“ЕАД, имот №181113-др. селскост. т. на Петър Димитров Господинов, имот №181077-др. селскост. т. на Владимир Петров Митранов и др. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.181.78, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ДЕБЕЛИЯ ВРЪХ“, с площ от 6901 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: 7, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.181.77, 44536.181.79, 44536.181.251, 44536.181.75, 44536.181.114, 44536.181.113; - при първоначална цена – 798 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 621.00 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с наследниците на Тодор Ангелов Пенков; договор за аренда том 5, акт 93/2016г., собственик Емка Ангелова Йорданова, арендатор АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ, срок 30 години, считано от 2016-2046; възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, 2300 кв.м.ид.части, съгласно удостоверение за тежести с изх.№185/2018г., на АВ Имотен регистър. 11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №181139 /сто осемдесет и една хиляди сто тридесет и девет /, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ ДЕБЕЛИЯ ВРЪХ“, ЕКАТТЕ 45536, цялата с площ от 1503,00 кв.м. /хиляда петстотин и три квадратни метра/, категория на земята VII – седма, при съседи: имот №181138-др.селскост.т.на Илка Божинова Първанова и др., имот №181097-др. селскост. т. на Захари Иванов Великов, имот №181154-др. селскост. т. на Петко Димитров Николов, имот №181033-др. селскост. т. на Божин Тодоров Върбанов, имот №181056-др. селскост. т. на насл. на Георги Томов Кръстев. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.181.139, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ДЕБЕЛИЯ ВРЪХ“, с площ от 1503 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: 7, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.181.33, 44536.181.56, 44536.181.138, 44536.181.97, 44536.181.154; - при първоначална цена – 522 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 108.10 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№186/2018г., на АВ Имотен регистър. 12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №181212 /сто осемдесет и една хиляди двеста и давнадесет/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ ДЕБЕЛИЯ ВРЪХ“, ЕКАТТЕ 45536, цялата с площ от 2500,00 кв.м. /две хиляди и петстотин квадратни метра/, категория на земята VII – седма, при съседи: имот №181211-др. селскост. т. на Серьожа Димитров Лазаров, имот №181072-др. селскост. т. на Димитър Китанов Димитров и др., имот №181213-др. селскост. т. на Пенка Николаева Лазарова, имот №181236-др. слскост. т. на Емилия Димитрова Ангелова. Имота е образуван от имот №181083. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.181.212, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ДЕБЕЛИЯ ВРЪХ“, с площ от 2500 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: 7, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.181.211, 44536.181.236, 44536.181.213, 44536.181.72; -при първоначална цена – 868 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 202.50 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№187/2018г., на АВ Имотен регистър. 13. 5040,00 кв.м./8400,00 кв.м. идеални части /пет хиляди и четиридесет квадратни метра идеални части от общо осем хиляди и четиристотин квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №183002/ сто осемдесет и три хиляди и две/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ПАНКОВ ДОЛ“, ЕКАТТЕ 45536, категория на земята VI – шеста, при съседи: имот №000182-пасище с храсти на Общ.Никопол, Км.Любеново, имот №183001-др. селскост. т. на „СОРТОВИ СЕМЕНА-ВАРДИМ“ЕАД, имот №179005-нива на Кирил Иванчев Андреев, имот №179006-нива на Петър Иванчев Андреев, имот №179012-нива на „СОРТОВИ СЕМЕНА-ВАРДИМ“ЕАД. Върху имота има следните ограничения: Да се изполузва съгласно Закона за горите и правилника за приложението му. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.183.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ПАНКОВ ДОЛ“, с площ от 8401 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: 6, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.179.12, 44536.179.6, 44536.179.5, 44536.183.1, 44536.254.182; при първоначална цена – 1750 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 1296.50 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с наследниците на Русан Петров Мочев; договор за аренда том 6, акт 22/2015, арендатор ЕТ „ДАР-РУМЕН КИРИЛОВ“, собственик „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ЕООД, срок 20 г., считано от 01.10.2015г., до 30.09.2035; възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, 5040 кв.м.ид.части; съгласно удостоверение за тежести с изх.№188/2018г., на АВ Имотен регистър. 14. 155,00 кв.м./1399,00 кв.м. идеални части /сто петдесет и пет квадратни метра идеални части от общо хиляда триста деветдесет и девет квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №201002/ двеста и една хиляди и две/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „КРАЙ ОСЪМА“, ЕКАТТЕ 45536, категория на земята IV – четвърта, при съседи: имот №201006- др. селскост. тер. на Георги Георгиев Диманов, имот №201005- др. селскост. тер. на Лилия Йорданова Петрова и др., имот №201004- др. селскост. тер. на Кирилка Игнатова Ганчева, имот №201003- др. селскост. тер. на насл. на Божин Тодоров Върбанов, имот №201020 - др. селскост. тер. на Светлозар Иванов Дичевски, имот №201001- др. селскост. тер. на Захари Иванов Великов. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.201.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „КРАЙ ОСЪМА“, с площ от 1399 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: 4, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.201.1, 44536.201.6, 44536.201.5, 44536.201.4, 44536.201.3, 44536.201.20; при първоначална цена – 54 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 229.20 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с Надежда Лазарова Кръстева и ЕТ ДАР-РУМЕН КИРИЛОВ; Възбрана том 1, акт №115/2017г., в полза на „ЗВЕЗДА“АД- в несъстоятелност, гр.Долна Митрополия, длъжник Румен Ал.Кирилов и ЕТ ДАР-РУМЕН КИРИЛОВ; възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, 155 кв.м.ид.части; съгласно удостоверение за тежести с изх.№191/2018г., на АВ Имотен регистър. 15. 266,00 кв.м./800,00 кв.м. идеални части /двеста шестдесет и шест квадратни метра идеални части от общо осемстотин квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №201007/ двеста и една хиляди и седем/, по плана за земеразделяне на село Любеново, в местността „ КРАЙ ОСЪМА“, ЕКАТТЕ 45536, категория на земята IV – четвърта, при съседи: имот №201006- др. селскост. тер. на Георги Георгиев Диманов, имот №201008- др. селскост. тер. на Пламен Любенов Първанов и др., имот №201009- др. селскост. тер. на Цончо Борисов Цветанов, имот №000048-полски път на Общ.Никопол, имот №201005- др. селскост. тер. на Лилия Йорданова Петрова и др. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 44536.201.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-255/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Любеново, община Никопол, област Плевен, в местнотта „КРАЙ ОСЪМА“, с площ от 800 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: 4, при съседи на поземления имот: имот: имоти с идентификатори 44536.201.6, 44536.201.8, 44536.201.9, 44536.262.48, 44536.201.5; при първоначална цена – 93 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 131.00 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с наследниците на Тодор Ангелов Пенков; договор за аренда том 5, акт 93/2016г., собственик Емка Ангелова Йорданова, арендатор АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ, срок 30 години, считано от 2016-2046; възбрана том 1, акт №62/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, 266 кв.м.ид.части, съгласно удостоверение за тежести с изх.№192/2018г., на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки ден в землището на с.Любеново. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20188150401197 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 12.02.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 09.12.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2548
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 244