Тристаен апартамент

Начална цена: 78720.00 лв. Покажи в EUR

81 кв.м., ПЛЕВЕН
ж.к. „Дружба“, блок №213

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 11.01.2020 до 11.02.2020
Обявяване на: 12.02.2020 09:00
Публикувана на: 13.12.2019 09:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1076/2019г. с Изх. № 56710/ 11.12.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.01.2020г. до 17.00 часа на 11.02.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на НИКОЛА ИВАНОВ СПАРТЯНОВ и КРАСИМИРА МИТКОВА СПАРТЯНОВА, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.675.10.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, шестотин седемдесет и пет, точка, десет, точка, едно/, по КККР, одобрени със заповеп №РД-18-56/18.09.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота град Плевен, ж.к. „Дружба“, блок №213 /двеста и тринадесет/, вход „Г“, етаж 1 /едно/, апартамент 1 /едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда №10 /десет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.667.675 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, шестотин седемдесет и пет/, с предазначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, на едно ниво, с площ 80,75 кв.м. /осемдесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, с прилежаща маза №1 /едно/, с площ от 9,30 кв.м. /девет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: 56722.667.675.10.2, под обекта: 56722.667.675.10.11, 56722.667.675.10.10, 56722.667.675.10.9, над обекта: 56722.667.675.10.3, който обект е описан в документ за собственост – нотариален акт №178, т.XXXI, дело № К-6306/1997г. на нотариус при РС – Плевен, като АПАРТАМЕНТ №1 /едно/, с изложение: изток – запад, на първия етаж – етажна собственост в сградата на ЖСК „Маяк“, блок 213, вход „Г“, ж.к. „Дружба“, град Плевен, състоящ се от две стаи, столова, кухненски бокс, баня с тоалетна и перално помещение, със застроена площ от 80,75 кв.м. /осемдесет цяло и седемдесет и пет стотни/, при съседи: изток- улица, запад - двор, север – апартамент №3 във вход „В“ на Любомир Борисов Николов, юг – стълбище и апартамент №2 на Анчо Василев Стоилов, горе – апартамент №3 на Красимир Дичев Петков, долу – маза №1 на Никола Иванов Спартянов и Красимира Миткова Спартянова, маза №2 на Анчо Василев Стоилов, абонатно помещение, маза №3 на Красимир Дичев Петков, маза №4 на Пламен Василев Петров, заедно с избено помещение №1 /едно/, с полезна площ от 9,30 кв.м. / девет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, при съседи: изток – коридор и маза №2 – на Анчо Василев Стоилов, запад- двор, север – маза №2 на Анчо Василев Стоилов, запад – двор, юг – стълбище, ведно с 1,5982 % идеални части от общите части на сградата и същия процент идеални части от правото на строеж върху държавно дворно място в кв. VIII, по плана на град Плевен, с граници:север- улица, изток - улица, юг – блок №212 В, запад - блок 214. - при първоначална цена –78 720 лева / седемдесет и осем хиляди седемстотин и двадесет лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 27 366.80 лв., съгласно удостоверение на МДТ гр.Плевен. Тежести за имота: Договорна ипотека том 7, акт №34/2005г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; Договорна ипотека том 4, акт №12/2014г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; Договорна ипотека том 1, акт №118/2015г. в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД; Искова молба том 5 акт 249/2018г., ищец Ради Евтимов ответник Никола Спартянов, по гр.д.№3359/2018г., на осн.чл.19, ал.3 от ЗЗД да се обяви за окончателен сключения предварителен договор за продажба на имот; Възбрана том 3, акт №70/2018г., в полза на БЪЛГАРСКА АЦЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/; възбрана том 3, акт №141/2018г. в полза на Борко Янчев по ид №1396/2018г. на ЧСИ Цв.Найденов; възбрана том 2, акт №63/2019г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен регистър Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20198150401076. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 12.02.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 11.12.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2546
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 250