Магазин

Начална цена: 42330.40 лв. Покажи в EUR

35 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. "Филип Македонски" № 31

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Мариана Георгиева Кирова
Срок: от 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 23.01.2020 12:00
Публикувана на: 16.12.2019 09:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.522.377.1.22 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка три седем седем точка едно точка две две), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед – няма, с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. „Филип Македонски“ №31 (тридесет и едно), ет. -1 (минус едно), обект 1 (едно), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.377 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка три седем седем), с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта – 2 (два), с посочени документи площи: 15,05 кв.м. (петнадесет цяло и пет стотни квадрати метра) и 20,36 кв.м. (двадесет цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра), с прилежащи части: 2,251 % (две цяло двеста петдесет и една хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 (едно): на същия етаж: 56784.522.377.1.21, под обекта – няма, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 (две): на същия етаж: 56784.522.377.1.21, под обекта – няма, над обекта – 56784.522.377.1.23, ВЕДНО с 1/16 (една шестнадесета) идеална част от поземлен имот с идентификатор 56784.522.377 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка три седем седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. „Филип Македонски“ №31 (тридесет и едно), с площ от 330 кв.м. (триста и тридесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (до 10м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 0 (нула), при съседи: 56784.522.376, 56784.522.378, 56784.522.2358 и 56784.522.2356, който имот е подробно описан в нотариален акт № 194, том 62/16.07.2008г., като МАГАЗИН № 1 (едно), на две нива, в североизточната част на партерния и подземния етаж на построената в дворното място четири и пететажна с подземен и партерен етаж жилищна сграда, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 31 (тридесет и едно), с разгъната застроена площ на магазина от 35,41 кв.м. (тридесет и пет цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра), от които на партерното ниво – 20,36 кв.м. (двадесет цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра), при граници: от североизток – улица „Радецки“, от югоизток – стълбищна клетка и офис, от югозапад – вход на сградата и от северозапад – магазин № 2, и на подземното ниво – 15,05 кв.м. (петнадесет цяло и пет стотни квадратни метра), при граници: от североизток – улица „Радецки“, от югоизток – незастроено дворно място, от югозапад – изба № 1 (едно) и подземно ниво /склад/ на офиса и от северозапад – изба № 14 и стълбищна клетка, ведно с 2,251 % (две цяло двеста и петдесет и една хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, построена в дворно място, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 31 (тридесет и едно), цялото застроено и незастроено с площ от 333,50 кв.м. (триста тридесет и три цяло и петдесет стотни квадратни метра), съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-377 (единадесет римско тире триста тридесет и седем), от квартал 275 (двеста седемдесет и пети) – стар и 348 (триста четиридесет и осми) – нов по регулационния план на гр. Пловдив, квартал „Триъгълника“, при граници по скица: ул. „Филип Македонски“, ул. „Радецки“, УПИ III – 378, УПИ X – 376, ведно с 1/16 (една шестнадесета) идеална част от правото на собственост от гореописаното дворно място, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 42330,40 лв. /четиридесет и две хиляди триста и тридесет лева и четиридесет стотинки/.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Мариана Георгиева Кирова
Служебен номер: 823
Телефон: 032 - 626771
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Стефан Веркович No3, ет.2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мариана Георгиева Кирова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2688
  • Продажба на МПС: 178
  • Продажба на имущество: 242