Производствен имот

Начална цена: 9280.00 лв. Покажи в EUR

3117 кв.м., Ломница

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 21.02.2020 08:30
Публикувана на: 07.01.2020 13:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- Недвижим имот с начин на трайно ползване – ЗА ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС с административен адрес: с. Ломница, местност КРАЙ СЕЛО, с площ от 3117 кв.м. (три хиляди сто и седемнадесет квадратни метра), с идентификатор №44272.10.13 (четири, четири, две, седем, две, точка, едно, нула, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ломница, община Добричка, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-02/28.07.2005 г. на Изп. директор на АГКК, при граници и съседи имоти с идентификатори: №44272.10.19, № №44272.10.14, №44272.10.18 и №44272.10.12, ведно с построената в имота: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с №44272.10.13.1 (четири, четири, две, седем, две, точка, едно, нула, едно, три, точка, едно) със застроена площ 570 кв.м. (петстотин и седемдесет квадратни метра), брой етажи – 1 (един) Описание:поземленият имот е разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока запад/изток, ограден на изток с метална тел на дървени колове, останалите три стрни не са оградени, граничи с идентични имоти от бивш животновъден комплекс и с вътрешноведомствения път на запад. Лицето на имота е на юг, а се подхожда от запад по асфалтовия път, снабден е с ток и вода, отпадната вода се отвежда в септична яма. В момента на огледа поземленият имот не се ползва по предназначение – за животновъден комеплкс, не се стопанисва, обрасъл с дървовидна и храстовидна растителност. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: - възбрана №165, том 3, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№8397/11.10.2018 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4000
  • Продажба на МПС: 267
  • Продажба на имущество: 223