Земеделска земя

Начална цена: 14856.00 лв. Покажи в EUR

7334 кв.м., ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 25.02.2020 09:30
Публикувана на: 08.01.2020 13:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- 1/3 ид. ч. от недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ по скица от 22003 кв.м. (двадесет и две хиляди и три квадратни метра), а по акт за собственост от 21999 кв.м. (двадесет и една хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), трета категория, находящ се в землището на град Генерал Тошево, местност “ГРАНИЦА ЛЮЛЯКОВО”, община Генерал Тошево, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №14711.57.33 (едно, четири, седем, едно, едно, точка, пет, седем, точка, три, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-518/21.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план 057033, при граници и съседи имоти с идентификатори: №44714.101.103, №44714.57.30, №44714.57.29, №44714.57.32 и №44714.57.42 Описание: поземленият имот е разположен на равен терен, с правилна квадратна форма, среден за масива, на юг граничи с землищна граница, на останалите три страни с обработваема земеделска земя. В момента на огледа поземления имот се стопанисва, обработен, арендува се. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Генерал Тошево: възбрана под №122, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№2369/20.08.2019 г. договор за преаренда под №15, том 5, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№2269/07.08.2019 г. със срок до стопанската 2025 г. - 2026 г. относно договор за аренда вписан в Служба по вписвания Генерал Тошево под №103, том 2, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№776/17.03.2016 г. със срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2016 г. възбрана под №87, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1500/31.05.2019 г. договор за аренда под №103, том 2, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№776/17.03.2016 г. със срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2016 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181