Ателие, Таван

Начална цена: 46512.00 лв. Покажи в EUR

32 кв.м., ВАРНА
УЛ. КРЕПОСТНА 10

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 27.02.2020 09:30
Публикувана на: 09.01.2020 15:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20137110400160 Изходящ №: 163 / 06.01.2020 г. Íg*4\Å,7Î 711020609712 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  26.01.2020 г. до 26.02.2020 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 26.02.2020 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20137110400160 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Самостоятелен обособен обект в сграда, намираща се в град Варна, община Варна, област Варна, на ул. „Крепостна“, № 10 /десет/, представляващ АТЕЛИЕ № 1 /едно/, разположено на първия етаж, състоящо се от: кабинет, със застроена площ от 31.65 /тридесет и едно цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.метра, при граници по документ за собственост: гараж № 4, гараж № 5 и улица, ведно с принадлежащия Склад с площ от 52.70 /петдесет и две цяло и седемдесет стотни/ кв.метра, при граници: изба № 6, изба № 7, както припадащите се 4.6156 % /четири цяло шест хиляди сто петдесет и шест десетохилядни процента/ ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 10 /десет/ кв.метра в идеални части от дворното място, в което е изградена сградата на посочения адрес, цялото с площ от 280.50 /двеста и осемдесет цяло и петдесет стотни/ кв.метра, съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ VІІ - 11 /седми за имот пл.номер единадесет/, попадащ в кв. 156 /сто петдесет и шест/, идентичен на квартал 156-а /сто петдесет и шест - а/, в 11-ти /единадесети подрайон/ по плана на град Варна, район Одесос, при граници на цялото дворно място съгласно представената скица: улица, ул. „Добротица“, УПИ І - 17 и УПИ VІ - 12, и при граници съгласно представените документи за собственост: от две страни улици и УП имоти 12 и 17 и: от две страни улици и УП имоти ХІІ и ХVІІ. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 31 600 /тридесет и една хиляди и шестстотин/ евро въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 22072/01.08.2007 г., акт № 199, том 16/2007 г. подновена с акт с дв.вх.рег. № 17857/10.07.2017 г., акт № 218, том 13/2017 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 11573/04.06.2013 г., акт № 53, том 6/2013 г., с дв.вх.рег. № 4993/08.03.2017 г., акт № 104, том 3/2017 г. по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  46 512.00 лв. (четиридесет и шест хиляди петстотин и дванадесет) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  26.01.2020 г. до 26.02.2020 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  26.01.2020 г. до 26.02.2020 г.,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20137110400160. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  26.01.2020 г. до 26.02.2020 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 27.02.2020 г. от 09.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота. Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208