Къща

Начална цена: 115200.00 лв. Покажи в EUR

79 кв.м., САМОКОВ
гр. Самоков, ул. Неофит Рилски №18

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Владимир Людмилов Цачев
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 25.02.2020 10:00
Публикувана на: 14.01.2020 10:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.229 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно, точка, деветстотин и девет, точка, двеста двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК, няма издадена заповед за изменение в КККР с административен адрес: гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Неофит Рилски №18, с площ съгласно скица от 537 кв.м. /петстотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 1614, кв. 94, парцел XIV, при граници на поземления имот: 65231.909.235, 65231.909.353, 65231.909.230, 65231.909.184, 65231.909.228, 65231.909.328, ведно с построените в поземления имот: 1. ДВУЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор № 65231.909.229.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно, точка, деветстотин и девет, точка, двеста двадесет и девет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София, със застроена площ от 79 кв.м. /седемдесет и девет квадратни метра/, брой етажи – 2 /два/ и предназначение – жилищна сграда еднофамилна; 2. СГРАДА с идентификатор № 65231.909.229.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно, точка, деветстотин и девет, точка, двеста двадесет и девет, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София със застроена площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – селскостопанска сграда.

ЧСИ

Име: Владимир Людмилов Цачев
Служебен номер: 926
Телефон: 0725 66 - 898
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://tsachev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Владимир Людмилов Цачев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181