Парцел

Начална цена: 173700.00 лв. Покажи в EUR

4279 кв.м., ВАРНА
м-ст Налбанка

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Петя Любомирова Иванова
Срок: от 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 20.02.2020 12:30
Публикувана на: 14.01.2020 15:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, местност Налбанка, район Владислав Варненчик, с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване - ниско застрояване с идентификатор 10135.4510.762 (десет хиляди сто тридесет и пет точка четири хиляди петстотин и десет точка седемстотин шестдесет и две), идентичен с УПИ XI-44009 (единадесет римско - четиридесет и четири хиляди и девет) в квартал 54 (петдесет и четири) по кадастралната карта на града, ЕКАТЕ 10135 (десет хиляди сто тридесет и пет), одобрена със заповед №РД-18-30 от 19.06.2007 г. на ИД на АГКК, с площ от 4279 (четири хиляди двеста седемдесет и девет) кв.м. , при граници: имот №4510.781; имот №4510.765, имот №4510.763, имот №4510.764 и имот №4510.761. По кадастрална карта поземлен имот с идентификатор 10135.4510.762 (десет хиляди сто тридесет и пет точка четири хиляди петстотин и десет точка седемстотин шестдесет и две) в гр. Варна, община Варна, област Варна по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-30/19.06.2007 г. на изпълнителен директор на АК с адрес на поземления имот: гр. Варна, район Владислав Варненчик, п.к. 9000, ЗПЗ с площ от 4279 (четири хиляди двеста седемдесет и девет) кв.м. с трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: нива; със съседи: 10135.4510.881, 10135.4510.763, 10135.4510.764, 10135.4510.761, 10135.4510.847.

ЧСИ

Име: Петя Любомирова Иванова
Служебен номер: 883
Телефон: 0882 441 553
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Варна, ул. Русе" № 15, ет.4, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.pivanova883.com
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Любомирова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2599
  • Продажба на МПС: 176
  • Продажба на имущество: 239