Производствен имот

Начална цена: 360658.40 лв. Покажи в EUR

791 кв.м., РУСЕ
гр. Русе, бул. Трети март № 58

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Иван Иванов Хаджииванов
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 09:00
Публикувана на: 15.01.2020 15:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320401423 ще се проведе публична продан на следния недвижим имот, собственост СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ ДЖАМБАЗОВ и ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ДЖАМБАЗОВА, с начало на проданта 27.01.2020г. и край на проданта 27.02.2020г., място на проданта: Районен съд Русе, както следва: І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.485 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин осемдесет и пет/; Адрес на имота: гр. Русе, бул. Трети март № 58 /петдесет и осем/ с площ: 791 кв.м. /седемстотин деветдесет и един квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал: ЗПЗ, парцел VІ – 184; при съседи: 63427.3.490, 63427.3.483, 63427.3.482, 63427.3.486, 63427.3.489, заедно със сградите, които попадат върху имота: Сграда 63427.3.485.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин осемдесет и пет, точка, едно/, със застроена площ 761 кв.м. /седемстотин шестдесет и един квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда;, А по акт за собственост: Урегулиран поземлен имот VІ – 184 /шест римско тире сто осемдесет и четири арабско/ по плана на местността Западна промишлена зона в гр.Русе, бул. Трети март № 58 /петдесет и осем/ с площ 772 кв.м. /седемстотин седемдесет и два квадратни метра/, при граници на ПИ: УПИ І – 184, УПИ ІІ-184, път, УПИ VІІ-184, заедно с построената в упи ДВУЕТАЖНА СГРАДА с площ от 1328 /хиляда триста двадесет и осем/ кв.м. и със застроен обем от 5 891 /пет хиляди осемстотин деветдесет и един/куб.м., състояща се на първи етаж от дърводелска работилница, гараж с две клетки, канцелария, баня и тоалетна, хидрофорно отделение и на втори етаж от: 19 /деветнадесет/ бр. канцеларии, склад, баня и тоалетна, заедно с всички подобрения и приращения върху имота. Начална цена, от която ще започне проданта – 360 658.40 лв. Тежести на имота: договорна ипотека в полза на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД. Определям всеки четвъртък от 16:00ч. до 17:00ч. по време на проданта за оглед на имота. Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Г.С.Раковски" № 13, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена по сметка на съдебния изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Банкова сметка за внасяне на задатък – БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД BG72BGUS91601003946401 Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.Участвалите в публичната продан в началото на работния ден, след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД РУСЕ, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

ЧСИ

Име: Иван Иванов Хаджииванов
Служебен номер: 832
Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска No44
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://hadjiivanov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иван Иванов Хаджииванов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181