Други

Начална цена: 38475.00 лв. Покажи в EUR

2030 кв.м., БЯЛА
49-2011- ул. Колю Фичето

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 05.03.2020 10:00
Публикувана на: 17.01.2020 09:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

 ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - масивна конструкция с РЗП от 876 кв.м. /осемстотин седемдесет и шест квадратни метра/ разположена в НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в град Бяла, общ. Бяла, обл.Русе, представляващ според нотариален акт, ПАРЦЕЛ XXX /тридесет римско/, кадастрален №30 /тридесет/ по парцелния план на ДЗС-гр. Бяла, а съгласно скица – съставлява имот №279030 /две седем девет нула три нула/ в землището на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, с площ 2 030 кв.м. / две хиляди и тридесет квадратни метра/. При граници и съседи за целият имот: имот №279052 - друг селскостопански терен на Държавен поземлен фонд - МЗГ, имот №000585 – полски път на община Бяла, а съгласно кадастрална карта представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07603.279.30 /нула седем шест нула три точка две седем девет точка три нула/, находящ се в гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе. ул. „Колю Фичето“ с площ от 2037 кв.м. /две хиляди тридесет и седем квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен складов обект, ведно с построените в него сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 07603.279.30.1 /нула седем шест нула три точка две седем девет точка три нула точка едно/, с площ от 248 кв.м. /двеста четиридесет и осем квадратни метра/; Брой етажи: 2 /два/; Предназначение: АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА; СГРАДА с идентификатор 07603.279.30.2 /нула седем шест нула три точка две седем девет точка три нула точка две/, с площ от 129 кв.м. /сто двадесет и девет квадратни метра/; Брой етажи: 1 /един/; Предназначение: АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА; СГРАДА с идентификатор 07603.279.30.3 /нула седем шест нула три точка две седем девет точка три нула точка три/, с площ от 63 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра/; Брой етажи: 1 /един/; Предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД. Съседи на поземления имот: 07603.279.52, 07603.279.121, 07603.279.122.   ЦЕНА: 38 475.00 лв. Учредена Договорна ипотека първа по ред и вписана Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД - правоприемник на „Алфа Банк България“ АД, учредена Договорна ипотека в полза на ИВО ХРИСТОВ ИВАНОВ, втора по ред и учредено право на строеж - пристрояване, преустройство и частична надстройка на съществуваща сграда. Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181